FSRs kommentarer til indgreb i virksomhedsordningen

HøringssvarFSR- danske revisorer har den 8.september 2014 afgivet bemærkning til Folketingets Skatteudvalg i forbindelse med forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud af privat gæld), L200.

Skat

Overordnet finder FSR det retssikkerhedsmæssigt stærkt betænkeligt, at der efterlades så lidt tid til en gennemgang af ændringsforslaget, der indeholder mange væsentlige ændringer af lovforslaget, herunder at der dagen før den planlagte vedtagelse fremsættes endnu et ændringsforslag med mange justeringer til det allerede fremsatte ændringsforslag.  

Mere konkret er det fortsat FSRs opfattelse, at det er tilstrækkeligt til at håndhæve formålet med indgrebet, at opsparing tillades, når indskudskontoen er positiv ved indkomstårets udgang, i hvert fald hvis det skyldes, at en del af årets overskud er indskudt på indskudskontoen, som derved er blevet positiv.

Videre følger det af lovforslaget, at sikkerhedsstillelse for privat gæld skal anses for hævet særskilt og tillægges virksomhedens overskud. Efter FSRs opfattelse vil retsvirkningen af en vedtagelse af lovforslaget, som det ser ud i dag efter fremsættelsen af diverse ændringsforslag og til trods for det, der er anført i høringsskemaet som svar på FSRs høringssvar være, at hvis f.eks. 500.000kr. anses for hævet som følge af sikkerhedsstillelse for privat gæld, forøges de samlede hævninger for året med 500.000kr. Det betyder, at hvis årets overskud er 2 mio. kr., og skatteyderen har hævet 500.000 kr. til privatforbrug, vil overskudsdisponeringen i virksomheden se således ud (for at bevare overskueligheden regnes med en virksomhedsskat på 25%):

Overskud af virksomhed                                     2 000.000

Hævet kontant                                                     500.000

Anset for hævet (sikkerhed for privat gæld)       500.000

Opsparing i virksomheden                                  1 000.000

Da virksomhedsskat ikke indgår i ovenstående, jf. § 5, stk. 3, vil det opsparede overskud inkl. virksomhedsskat være 1 333.333 kr., hvoraf de 333.333 kr. udgør virksomhedsskat, der ligesom det resterende overskud på 666.667 kr. er hævet således at der i alt er hævet 1 000.000 kr.

Læs yderligere kommentarer her

Kontakt

  • Mette Bøgh Larsen

    Skattechef - cand.merc.jur.

    4193 3197