Obligatorisk undervisning

Bemærk, at nedenstående obligatoriske fag er for 2015 årgangen. Fagene er blevet revideret, nye beskrivelser er på vej.

På revisorelevuddannelsen undervises der i nedenstående obligatoriske fag af 1 uges varighed:

Revision 1 (teoretisk undervisning)

Formål
Modulet har til formål at give eleverne en overordnet forståelse for revisors rolle generelt og over for den enkelte kunde.

Faget klæder eleverne på til at blive bekendt med den regulering, der gælder for hvervet som godkendt revisor. Dette gælder både lovgivningen samt god skik og brug.

Desuden vil de grundlæggende krav for udførelse af en revisoropgave blive gennemgået med hovedvægt på planlægningsprocessen.

Indhold
Modulet indeholder følgende områder:

 • Generelt om revision og revisorer
 • Revisoransvar
 • Going concern
 • Revisionsprocessen
 • Revisionspåtegninger
 • Revisors arbejdspapirer

Bogføring og registrering

Formål
Formålet med modulet er at give eleverne et overordnet kendskab til de forskellige virksomhedsformer, et mere detaljeret kendskab til kravene omkring indretning af bogholderi og et overordnet kendskab til momsforhold. Herunder gennemgås revisors rolle i forbindelse med valg af virksomhed, overholdelse af bogføringsloven, opgørelse og indberetning af moms.

Eleverne vil efter endt forløb have arbejdet med udarbejdelse af konteringsinstrukser, forretningsgangsbeskrivelser, momsopgørelser og momsafstemninger.

Indhold
Modulet indeholder følgende områder:

 • Virksomhedsformer
 • Grundlæggende moms
 • Bogføringsloven
 • Revisors rolle

Skat, moms og afgifter

Formål
Eleverne får overblik over de regler, der afgør hvilke offentlige skatter og afgifter, som pålægges personer og virksomheder, samt de krav der stilles til virksomheder i relation hertil. Hensigten er, at eleverne får indblik i de regler, der gør en revisor i stand til at rådgive, udarbejde selvangivelse og yde skatterådgivning om personalegoder.

Eleverne bliver endvidere i stand til at deltage i revision af virksomheder på de skatte – og momsrelevante områder.

Indhold
Modulet indeholder følgende områder:

 • Personskat
 • Selskabsskat
 • Moms

Ekstern regnskab

Formål
Modulet har til formål at give eleverne et overordnet kendskab til de grundlæggende principper i årsregnskabsloven og de øvrige reguleringer inden for regnskabsområdet. Målet er endvidere at gøre eleverne bekendt med dansk regnskabspraksis for de mest forekommende regnskabsposter, herunder krav til indregning og måling samt krav til præsentation i årsrapporten.

Eleverne får i forløbet kendskab til de grundlæggende principper i årsregnskabsloven, de generelle krav til de fire regnskabsklasser og reguleringen af de mest almindelige regnskabsposter. Derudover får eleverne erfaring med at opstille et regnskab, der opfylder lovgivningens krav til en klasse B-virksomhed.

Indhold
Modulet indeholder følgende områder:

 • Årsregnskabsregulering
 • Teorien og formålet med regnskabsaflæggelsen og dansk regnskabsregulering gennemgås, herunder:
  • Regnskabsbrugernes informationsbehov og kvalitetskrav
  • Dansk regnskabspraksis
  • Læsning af regnskab

Revision 2 (praksis undervisning)

Formål
Undervisningens formål er, at revisoreleven opnår forståelse for revision af udvalgte områder med henblik på efterfølgende at kunne udføre revision i praksis under et minimum af overvågning. Undervisningen er rettet mod de revisionsområder, revisorelever normalt stifter bekendtskab med under de første to års ansættelse.

Indhold
Modulet består af følgende områder:

 • Grundlæggende revisionsterminologi
 • Revision af likvide beholdninger
 • Revision af materielle anlægsaktiver
 • Revision af tilgodehavender fra salg
 • Revision af varebeholdninger
 • Revision af løn og gager – personaleomkostninger
 • Revisors rapportering og erklæringer

For yderligere fagbeskrivelser af de obligatoriske fag på revisorelevuddannelsen, se her