Faglig hotline

Revisors MNE-nummer skal fremgå af revisors erklæringer

Vi er ved at ajourføre vores erklæringsparadigmer og er i tvivl om, hvorvidt revisors MNE-nummer altid skal fremgå af de erklæringer, som revisor afgiver?

Den underskrivende revisors MNE-nummer skal fremgå af revisors erklæring på årsregnskaber, der indberettes til Erhvervsstyrelsen. Det fremgår af den ændrede indsendelsesbekendtgørelses § 28, stk. 4. Kravet har virkning for regnskabsår, der slutter den 31. december 2017 eller senere og gælder ikke blot revisionspåtegninger, men også erklæringer om udvidet gennemgang, review og assistance med opstilling af årsregnskaber. Kravet gælder dog kun for erklæringer på årsregnskaber, der indberettes til Erhvervsstyrelsen. I andre tilfælde kan den underskrivende revisor selv vælge, om han eller hun ønsker at oplyse sit MNE-nummer. Alle godkendte revisorer har fået tildelt et MNE-nummer, som er et unikt identifikationsnummer, der følger den enkelte revisor gennem tiden. MNE-nummeret er offentligt tilgængeligt og kan således ses af alle interesserede på CVR.dk. Fra den 1. januar 2018 skal revisors erklæringer på årsregnskaber, der indberettes til Erhvervsstyrelsen, således indeholde både revisionsvirksomhedens CVR-nummer og den underskrivende revisors MNE-nummer.


Er der problemer med uafhængigheden?

Vi er en revisionsvirksomhed med 15 ansatte, herunder fem ligestillede partnere, der er godkendte revisorer. En ægtefælle til en partner har søgt arbejde som bogholder hos en revisionskunde. Den pågældende revisor har intet med revisionskunden at gøre. Jeg er selv ansvarlig og underskrivende revisor på sagen. Er der et problem i forhold til uafhængighedsreglerne, hvis ægtefællen ansættes hos revisionskunden?

Der er muligvis et problem. Situationen er ikke omfattet af forbuddet i uafhængighedsbekendtgørelsens § 2, da partneren hverken er knyttet til revisionsopgaven eller kontrollerer opgavens udførelse. Situationen er derimod omfattet af uafhængighedsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 4, der omhandler situationer, hvor der kan foreligge en trussel mod uafhængigheden. Det, der særligt skal overvejes her, er, at der er tale om en mindre revisionsvirksomhed med få revisorer på samme lokalitet. Derfor skal I overveje sikkerhedsforanstaltninger for at mindske truslen eller måske afstå fra at udføre revisionen. Eksempler på sikkerhedsforanstaltninger kan være, at det alene er opgaveteamet, der har adgang til arbejdspapirerne på sagen, og at teamet har tavshedspligt over for de øvrige ansatte.


Registrering af revisor i virk.dk

Skal revisor registreres i virk.dk ved udvidet gennemgang?

Reglerne om anmeldelse af revisor fremgår af anmeldelsesbekendtgørelsens § 15, men Erhvervsstyrelsen har i en række spørgsmål/svar præciseret det således:

Hvis selskabet er underlagt revisionspligt, men har valgt, at revisionen skal udføres som en udvidet gennemgang i medfør af årsregnskabslovens § 135a, skal revisor registreres som revisor i Erhvervsstyrelsens systemer på virk.dk og vil dermed fremgå af registerudskriften.

Hvis selskabet er under grænserne for revisionspligt, og revision er fravalgt behørigt, men selskabet alligevel vælger at få udført udvidet gennemgang af årsregnskabet, skal revisor derimod ikke registreres i virk.dk.


Mikroregnskaber

Giver et mikroregnskab et retvisende billede, når der eksempelvis ikke er oplyst om anvendt regnskabspraksis?

Det korte svar er, at et årsregnskab, der er aflagt i overensstemmelse med mikroreglerne giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat. Det skyldes, at årsregnskabsloven indeholder særlige lempelige regler for mikrovirksomheder og samtidig fritager en mikrovirksomhed fra supplerings- og fravigelseskravene i årsregnskabslovens § 11, stk. 2 og 3. En mikrovirksomhed har således ikke pligt til at give yderligere oplysninger i årsregnskabet for at opnå et retvisende billede. Tilsvarende er en mikrovirksomhed ikke omfattet af pligten til at fravige lovens detailbestemmelser, hvis det i særlige tilfælde er nødvendigt for at opnå et retvisende billede.

Da det skal fremgå af noterne, hvilke undtagelsesbestemmelser en mikrovirksomhed har anvendt, bliver regnskabsbrugeren gjort opmærksom på, hvilke regler der anvendes, og må dermed tage nødvendige forholdsregler. I de tilfælde, hvor revisor afgiver en erklæring med sikkerhed, vil det også fremgå af erklæringen, at der er tale om de særlige regler for mikrovirksomheder.