CSR-udvalget (Corporate Social Responsibility)

Udvalget vil arbejde for, at revisor er den foretrukne samarbejdspartner i forbindelse med private og offentlige virksomheders arbejde med rapportering om samfundsansvar og valg af erklæringsydelser på CSR området.

Medlemmer

Birgitte Mogensen, formand
Marie Voldby, næstformand
Carina Ohm  
Jens Pultz Pedersen
Jan Robert Molin

 

CSR-udvalgets opgaver

  • At overvåge CSR-området nationalt såvel som internationalt og i takt med udviklingen af forretningsdrevet CSR vurdere, om der er behov for udvikling af serviceområder og videreudvikling af rapporterings- og erklæringsformer inden for CSR-området
  • At vurdere revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant på CSR området og med udgangspunkt i udvalgets ekspertiser sammen med andre fagudvalg arbejde med henblik på udvikling af CSR ydelser baseret på markedsbehov, internationale standarder og trends

  • At etablere og opretholde kontakt til myndigheder og andre interessenter angående CSR forhold af fælles interesse samt understøtte holdninger og konkrete initiativer til at femme samfundsansvar og forretningsdrevet CSR

  • At arbejde proaktivt med kvaliteten i CSR rapportering, herunder via samarbejder med andre fagudvalg, myndigheder og andre interessenter understøtte erkendelse og synliggørelse ag CSR rapporteringens bidrag til rapportering om værdiskabelse i private og offentlige virksomheder

  • At synliggøre revisorbranchen over for offentligheden på CSR området, herunder pege på gode CSR rapporter og facilitere CSR priser

  • At holde sig orienteret om lovgivningen, herunder lovgivningsarbejde inden for CSR området, og søge at ændre subsidiært påvirke den tekniske udformning af regelsæt, således at mindst muligt overlades til fortolkning og at uforenelighed med andre retsforskrifter undgås

  • At orientere foreningens bestyrelse og ledelse om områder, hvor der kan være behov for en indsats med henblik på undersøgelser, analyser, regler, vejledninger, ekstern og intern uddannelse m.m.

  • At understøtte foreningens politiske og strategiske arbejde, herunder med relevante undersøgelser eller analyser af interesse for foreningens medlemmer, dansk erhvervsliv og/eller offentligheden i et bredere perspektiv

Udvalgets opgaver omfatter ikke respons på henvendelser fra medlemmer eller fra medlemmers kunder. Her henvises til foreningens responsumudvalg.

Udvalget vil koordinere indsatsen med sekretariatet og bestyrelsen under hensyntagen til bestyrelsens ambitionsniveau.

Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper til undersøgelse af særlige forhold, udarbejdelse af notater m.m. Arbejdsgrupperne refererer til udvalget.

Læs hele udvalgets kommissorium.

Læs udvalgsberetningen for 2014 her