Straf for manglende elever

MedlemsnyhedI 2018 skal de virksomheder, der ikke ansætter nok elever, betale et merbidrag pr. manglende elev. Men, merbidraget bliver formentlig af mindre størrelse for revisorerne.

Uddannelse

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i 2016 en trepartsaftale om ”tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark”. Det betyder blandt andet, at arbejdsgiverne stræber på at oprette 8.000-10.000 ekstra praktikpladser (elevpladser) med henblik på at imødekomme manglen på faglært arbejdskraft i Danmark og gøre det mere attraktivt for unge at tage en erhvervsuddannelse.

I 2017 betyder det for revisionsvirksomhederne hovedsageligt, at de modtager en øget lønrefusion for deres elever, når de er væk i skoleperioder. Refusionen er steget til kr. 3.150 pr. skoleuge for elever i deres første ansættelsesår og kr. 3.710 pr. skoleuge for elever i deres andet ansættelsesår. Refusionssatsen er for såkaldt 3. og 4. års revisorelever, da deres første to år i uddannelsen tælles som deres uddannelsesmæssige baggrund forud for elevtiden.

I 2018 indføres der et strafelement i form af et merbidrag for manglende praktikpladser (elevpladser). Hvis du som revisionsvirksomhed ikke ansætter nok elever i forhold til en måluddannelsesratio, vil du blive opkrævet et merbidrag sammen med dit AUB-bidrag (arbejdsgivernes uddannelsesbidrag).

Alle virksomheder modtager i april 2018 en såkaldt ”forskudsopgørelse af praktikpladsregnskab for 2018”, hvor merbidragets størrelse for 2018 er opgjort. 

Merbidragets størrelse og beregning

Merbidraget beregnes ud fra en brancheratio, hvor det opgøres, hvor mange elever virksomheden burde ansætte for at opfylde sin del af ansvaret for at uddanne flere unge indenfor en erhvervsfaglig uddannelse.

Beregningen tager udgangspunkt i, hvor mange ansatte der er i revisionsvirksomheden, der, som højeste fuldførte uddannelse, har en erhvervsuddannelse. Har du haft en revisorelev, der nu er færdiguddannet, men ikke har taget en videre uddannelse, tæller vedkommende med i regnskabet.

Har du en vicevært ansat med en tømreruddannelse som højeste fuldførte uddannelse, tæller han også med i revisionsvirksomhedens samlede regnskab over antal elever, der skal ansættes for at opfylde ratioen.

Merbidraget er fastsat til kr. 27.000 pr. manglende elev, men der er ikke en en-til-en sammenhæng mellem antal medarbejdere med højest en erhvervsuddannelse og antal elever. Hvis du har fem fuldtidsansatte et helt år med højest en erhvervsuddannelse og én fuldtidselev et helt år er virksomhedens uddannelsesratio 20. Hvis måluddannelsesratioen er på eksempelvis 3,4 så har din virksomhed overopfyldt ratioen og der skal ikke betales merbidrag.

Hvis din virksomhed har 100 fuldtidsansatte med højest en erhvervsuddannelse som sidst afsluttede uddannelse og en fuldtidselev ansat er uddannelsesrationen 1. Hvis måluddannelsesratioen fortsat er eksempelvis 3,4, skal virksomheden betale et beløb i størrelsesordenen 2,4*27.000 kr. merbidrag. 

Elever og faglærte tælles som helårselever og indgår forholdsmæssigt i beregningen alt efter ansættelseslængde.

Claus Rosenkrands Olsen, uddannelsespolitisk chef i Dansk Erhverv, maner indtil videre til ro, omkring hvor hårdt revisionsvirksomhederne bliver straffet med trepartsaftalen: ”Der er tradition for, at medarbejderne i revisorbranchen fortsætter med at uddanne sig efter endt elevtid, og det vil formentlig betyde, at et eventuelt merbidrag efter al sandsynlighed bliver i den lave ende”.

Hvis du har fem revisorassistenter, der ikke har en højere uddannelse end deres uddannelsesbevis som revisorassistenter, tæller de med i regnskabet om, hvor mange elever du bør ansætte for at opretholde ratioen. Hvis fire af de fem revisorassistenter har taget eksempelvis minimum en HD-R oven i, tæller de ikke længere med i regnskabet, da de nu har en højere færdiggjort uddannelse end en erhvervsuddannelse.

Hvis du har en revisorassistent, der eksempelvis har en financial controller som uddannelsesmæssig baggrund forud for sin elevtid, er financial controlleruddannelsen højere rangerende rent uddannelsesmæssig end en erhvervsuddannelse, og vedkommende tæller ikke med i regnskabet.

”Vi er opmærksomme på, at beregningen af merbidraget er kompliceret og kræver at man har mere end almindeligt godt styr på alle sine medarbejderes uddannelsesmæssige niveau. Derfor har det også været afgørende for os at sikre, at aftalen ikke medfører nye indberetninger og administrative byrder for virksomhederne, men at det hele kommer til at køre automatisk baseret på centrale registre. Samtidig vil der være massiv fokus på vejledning og opklaring af beregningerne, når forskudsopgørelsen med merbidraget sendes ud til virksomhederne i foråret 2018”, siger Claus Rosenkrands Olsen.

Ansætter din virksomhed flere elever end måluddannelsesratioen i 2017 og de efterfølgende år foreskriver, får du en ekstra bonus. Den beregnes og udbetales automatisk.

Læs folderen ”Hvad betyder trepartsaftalen om flere faglærte for din virksomhed” fra Dansk Erhverv.

Læs mere om trepartsaftalen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside her.

Kontakt

  • Sara Sayk

    Chefkonsulent - registreret revisor, cand.merc.aud.

    3369 1029
    4193 3129

Uddannelsesvejene til statsautoriseret revisor

Der er mange veje til at blive statsautoriseret revisor i det danske uddannelsessystem. Fælles for dem alle er revisorlovens krav om en kandidateksamen, minimum tre års praktisk erfaring samt beståelse af revisoreksamen (tre skriftlige og en mundtlig eksamen).

(Klik på billedet for at se en stor version)

Se mere om selve uddannelsen til statsautoriseret revisor her.

Revisorelevuddannelsen

FSR's revisorelevuddannelse er et fagligt stærkt forløb, hvor målet er at bringe eleverne så tæt på de daglige arbejdsopgaver på et revisionskontor som muligt.

Vi tilbyder et højt fagligt niveau, og et hold af dedikerede undervisere, som alle er godkendte revisorer eller specialister med undervisererfaring.

Læs meget mere om revisorelevuddannelsen her