Information om særlig prøve i forbindelse med genoptagelse

Uddannelse

Hvis du har været uden godkendelse som revisor i mere end 3 år, kan en særlig prøve erstatte manglende efteruddannelse med henblik på generhvervelse af godkendelsen. Den særlige prøve er mundtlig og afholdes samtidig med de mundtlige revisoreksamener.

For at kunne indstille sig til den særlige prøve skal ansøgeren dokumentere, at deponering, bortfald eller fratagelse af godkendelsen har haft en varighed på mere end tre år. Ved frakendelse af godkendelsen gælder, at frakendelsestiden skal være udløbet på prøvetidspunktet.

Ansøg om indstilling til særlig prøve

Generelt

Prøvens formål er at konstatere, at personer, der i en årrække ikke har virket som godkendt revisor, har de fornødne kompetencer til igen at virke som godkendt revisor.

Kandidaten skal derfor godtgøre, at det er forsvarligt på ny at meddele pågældende godkendelse som statsautoriseret revisor, henholdsvis registreret revisor. Kandidaten afprøves i de områder, som hører under en statsautoriseret/registreret revisors virkefelt. Prøven har således samme sværhedsgrad som den oprindelige mundtlige prøve.

Det skal dokumenteres, at vedkommende ud fra sit kendskab til lovgivningen, administrativ praksis og domstolsafgørelser samt under hensyntagen til de for revisorstanden gældende  etiske regler om forholdet til klienter og myndigheder, medarbejdere og  andre revisorer har evnen til at løse de arbejdsopgaver, der sædvanligt forekommer i en godkendt revisors virksomhed.

Prøvens indhold

Den mundtlige eksamination varer i almindelighed 30-40 minutter, hvortil kommer 40 minutters forberedelsestid. Forberedelsestiden giver kandidaten mulighed for at forberede en  selvstændig besvarelse og strukturere en dialog med eksaminator. Eksaminationen styres i fornødent omfang af eksaminator.

Ved bedømmelsen af den mundtlige prøve lægges vægt på, om kandidaten gennem besvarelsen af det stillede spørgsmål godtgør en praktisk egnethed og duelighed i at fremlægge en redegørelse og argumentere herfor i f.eks. en rådgivnings-, forhandlings-eller anden situation i forhold til klienter, bestyrelser, myndigheder o.lign., hvor en mundtlig præsentation kan være afgørende for udfaldet.

Ved den mundtlige prøve forventes kandidaten at være i besiddelse af en naturlig paratviden. Paratviden kan defineres som den professionelle viden, som en revisor bør være i besiddelse af  for at være  i stand til at besvare spørgsmål inden for et emne, som vedkommende ikke har forberedt specielt.

Kontakt

  • Camilla Ackey Wolf

    Uddannelseskonsulent

    6115 0157