Information om Revisoreksamen

Læs her hvilke krav du skal opfylde for at kunne indstille dig til revisoreksamen i henhold til eksamensbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1045 af 30. juni 2016 om eksamener m.v. for godkendte revisorer)

Uddannelse

For at kunne indstille sig til den skriftlige prøve ved revisoreksamen kræves på tidspunktet for fristen for tilmelding:

  1. at revisorkandidateksamen (cand.merc.aud.) er bestået, eller
  2. at en anden kandidateksamen er bestået, og at kravene i § 3, stk. 1 og 2, er opfyldt, og
  3. deltagelse i mindst 3 år efter det fyldte 18. år i udførelse af opgaver, der navnlig vedrører revision af årsregnskaber, koncernregnskaber eller tilsvarende regnskabsrapporteringer under tilsyn af en godkendt revisor, og således at mindst et år er foregået efter, at kandidatuddannelsen er bestået, og mindst to år har ligget inden for de seneste tre år forud for fristen for tilmelding til revisoreksamen

Erhvervsstyrelsen kan undtage fra kravet i pkt. 3. Anmodning om dispensation skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 1. maj i det pågældende år ved udfyldning af en dispensationsblanket.

Her kan du ansøge om indstilling til revisoreksamen
Overgangsbestemmelse

En person, der har bestået cand.merc.aud. eksamen efter den 31. december 2005, men tidligere end den 1. januar 2012, kan i henhold til overgangsbestemmelsen, indstille sig til revisoreksamen, hvis pågældende på tidspunktet for fristen for tilmelding til prøven opfylder følgende betingelser (Bemærk! Det er en mulighed, for de kandidater, som ikke kan opfylde betingelserne ovenfor, dvs. som ikke længere er indenfor revisorbranchen):

  • Der er højst forløbet 8 år efter udløbet af det kalenderår, hvori pågældende bestod cand.merc.aud. eksamen
  • Pågældende har, under tilsyn af en godkendt revisor, i mindst 3 år efter det fyldte 18. år deltaget i udførelsen af opgaver, der navnlig har vedrørt revision af årsregnskaber, koncernregnskaber eller tilsvarende regnskabsrapporteringer, og således at mindst 2 år er foregået efter bestået adgangsgivende teoretisk eksamen

Skriftlig prøve ved revisoreksamen
Den skriftlige revisoreksamen består af 3 moduler, som afholdes i andet halvår (sædvanligvis august/september) med mindst 10 dages mellemrum. Modulerne skal være bestået inden for en periode på fire år. Læs mere om den skriftlige prøve.

Mundtlig prøve ved revisoreksamen
For at kunne deltage i den mundtlige prøve kræves, at pågældende har bestået de tre moduler ved den skriftlige prøve. Læs mere om den mundtlige prøve.


  

Kontakt

  • Camilla Ackey Wolf

    Uddannelseskoordinator

    6115 0157

Eksamen - vigtige datoer

Skriftlig eksamen 2019:
Modul A: 02. august 2019
Modul B: 12. august 2019
Modul C: 23. august 2019

Mundtlig eksamen 1. halvår:
27. - 29. maj 2019
(Der tages forbehold for datoerne for mundtlig eksamen, da det afhænger af antallet af kandidater der skal til eksamen)

Mundtlig eksamen 2. halvår:
11.- 29. november 2019
(Der tages forbehold for datoerne for mundtlig eksamen, da det afhænger af antallet af kandidater der skal til eksamen)

De mundtlige eksamener foregår hos Dansk Erhverv (Børsen)
Eksaminationerne starter kl. 9.20 og varer til ca. kl. 16.
Frokost imellem 12-13

 

Ansøgning


Tilmeld dig revisoreksamen

- klik her

 

Skriftlige opgaver

Her kan du finde tidligere års skriftlige opgaver ved både revisor- og kvalifikationseksamen.