Skriftlig eksamen

Om revisorUddannelse

Skriftlig eksamen består af tre moduler - det vil sige tre separate skriftlige eksaminationer - benævnt modul A, B og C.

Der henvises til eksamensbekendtgørelse nr. 1045 af 30. juni 2016, hvoraf krav,  frister, tilmelding, framelding mv. fremgår.

Find ansøgning  om indstilling til revisoreksamen her

Skriftlig eksamen

Den skriftlige prøve skal godtgøre kandidaternes praktiske duelighed indenfor de områder, som hører under statsautoriserede revisorers virkefelt.

Der er ikke i eksamensbekendtgørelsen stillet krav til, at kandidaten skal bestå de skriftlige eksaminationer i en bestemt rækkefølge, idet den skriftlige eksamen betragtes som én eksamen opdelt i tre uafhængige moduler.

Der gives bestået eller ikke bestået særskilt for hver af de tre moduler.

Modul A - to timers eksamen

Den skriftlige eksamination i modul A skal dække områderne etik og uafhængighed og skal koncentrere sig om følgende faglige indhold: Revisors tiltræden og fratræden, opgaveaccept, rapportering om økonomiske forbrydelser, etik, tavshedspligt, uafhængighed samt kvalitetsstyring.

Det koster 3.300 kr. at deltage i modul A og du skal sørge for at tilmelde dig både via ansøgningen ovenfor og i kursusplanlæggeren.

Modul B - seks timers eksamen

Den skriftlige eksamination i modul B skal dække områderne revisionspåtegninger og andre erklæringer på regnskaber og skal koncentrere sig om følgende faglige indhold: Opgavens planlægning og udførelse, afgivelse af erklæringer og beretninger, vurdering af regnskabssystemer og interne kontroller, risikostyring, regnskabsanalyse, rentabilitetsanalyser samt spørgsmål i forbindelse med aflæggelse af årsrapporter og koncernregnskaber.

Det koster 4.400 kr. at deltage i modul B og du skal sørge for at tilmelde dig både via ansøgningen ovenfor og i kursusplanlæggeren.

Modul C - fire timers eksamen

Den skriftlige eksamination i modul C skal dække områderne andre erklæringer, skatteret, selskabsret og erhvervsret og skal koncentrere sig om følgende faglige indhold: Kriseramte virksomheder, generationsskifte,  spørgsmål inden for skat, finansieringsforhold, værdiansættelser, køb og salg af virksomheder samt undersøgelser i forbindelse med rationalisering og administrativ organisation.

Det koster 3.850 kr. at deltage i modul C og du skal sørge for at tilmelde dig både via ansøgningen ovenfor og i kursusplanlæggeren.

Tidsfrist for beståelse af skriftlig eksamen

For at bestå den samlede skriftlige eksamen skal alle tre moduler være bestået indenfor en periode på fire år. Hvis et bestået modul falder for tidsfristen, skal modulet bestås på ny.

Der er tre muligheder for at bestå hvert modul, og hvis et modul falder for tidsfristen, får kandidaten tre nye forsøg til at bestå modulet.

Kandidaten kan anmode om dispensation hos Eksamensudvalget for at få yderligere forsøg til at bestå moduler. Den hidtidige dispensationspraksis er ændret, så det er blevet lettere at få dispensation til et fjerde forsøg. Du skal udfylde denne dispensationsblanket for at søge.

Endvidere kan kandidaten også anmode om dispensation hos Eksamensudvalget for at tidsfristen på fire år ikke overholdes.Udfyld denne dispensationsblanket.

Tidspunkt for afholdelse af skriftlig eksamen

De tre moduler i skriftlig eksamen afholdes én gang årligt med mindst 10 dages mellemrum i andet halvår.

De præcise datoer vil fremgå af boksen i højre side senest d. 31. marts det pågældende år.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist hvert år senest d. 1. juni for indstilling til en eller flere af de skriftlige eksaminationer, som indgår i den samlede skriftlige eksamen.  

Ansøgning om indstilling til revisoreksamen sendes indscannet via mail og skal indeholde kopi af fuldstændigt eksamensbevis, udtalelse fra uddannelsesinstitution såfremt kandidatuddannelsen ikke er cand.merc.aud., en arbejdsgivererklæring, evt. udfyldt i ansøgningen samt evt. dispensationsansøgning.

Såfremt du ønsker at framelde dig skriftlig eksamen, skal det gøres senest syv kalenderdage før det pågældende modul på mail. Senere framelding, der ikke skyldes dokumenterede særlige forhold, såsom egen sygdom eller dødsfald i nærmeste familie, vil blive regnet for et forsøg ved den skriftlige prøve. Hvis fristen ikke overholdes, vil eksaminationen blive betragtet som et forsøg på at bestå eksamen.

Anmodning om dispensation skal være modtaget i Eksamensudvalget senest d. 1. maj det pågældende år ved udfyldning af dispensationsblanketten.

 Du kan finde revisorloven og eksamensbekendtgørelsen mv. her.

Gå til toppen

Kontakt

  • Camilla Ackey Wolf

    Uddannelseskonsulent

    6115 0157

Eksamen - vigtige datoer

Skriftlig eksamen 2018:
Modul A: 01. august 2018
Modul B: 13. august 2018
Modul C: 24. august 2018

Mundtlig eksamen 2. halvår:
12.- 30. november 2018

Mundtlig eksamen 1. halvår:
30. - 31 maj 2018
(Der tages forbehold for datoerne for mundtlig eksamen, da det afhænger af antallet af kandidater der skal til eksamen)

De mundtlige eksamener foregår hos Dansk Erhverv (Børsen)

Ansøgning


Tilmeld dig revisoreksamen

- klik her

 

Retningslinjer

Revisorrådet har nedsat et Eksamensudvalg, der skal bistå Erhvervsstyrelsen ved prøver og eksamener for revisorer.

Her kan du læse mere om Revisorrådet og Eksamensudvalget samt retningslinjerne for afholdelse af eksamener.

Eksamensudvalget har udstukket retningslinjer for FSR - danske revisorers afholdelse af eksamen og prøver for revisorer, som du kan læse her

Ligeledes har Eksamensudvalget fastsat retningslinjer til eksamenskandidater om indholdet af eksamen, som du kan læse her

Praktisk info

Det er ikke tilladt at anvende inter-nettet ved de skriftlige moduler, brug af internettet vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

Derudover må alle hjælpemidler medbringes til eksamen, på nær mobiltelefoner eller andet elektro-nisk kommunikationsudstyr.

Alle former for kommunikation, ud-over den med eksamenstilsynet, er ikke tilladt.

Bliver du bortvist, tæller det som et forsøg.