Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Faglig nyhedAffødt af de praktiske erfaringer med implementeringen af den ajourførte systemrevisionsbekendtgørelse fra 2012 baseret på den nye ISAE 3402 standard, er der den 31. januar 2013 offentliggjort en ajourført bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler.

Ændringen af systemrevisionsbekendtgørelsens § 7 stk. 5 betyder, at systemrevisionserklæringer fra de fællesejede datacentraler ikke nødvendigvis skal forelægges for bestyrelserne i de tilsluttede pengeinstitutter.

Formålet med ændringen er i det væsentligste at sidestille pengeinstitutternes behandling af systemrevisionserklæringer fra de fællesejede datacentraler med tilsvarende erklæringer fra andre serviceleverandører i den finansielle sektor.

Det  nye stk. 5 har følgende ordlyd: 

"Stk. 5. Erklæringen efter stk. 1 og 2, samt systemrevisionschefens erklæring i henhold til § 8, skal af datacentralen uden unødigt ophold efter deres afgivelse sendes til direktionen i de pågældende virksomheder. For koncerner kan datacentralen, medmindre det vil stride mod bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed om videregivelse af fortrolige oplysninger, aftale med moderselskabet, at erklæringerne alene sendes til moderselskabets direktion, der i så fald skal sikre, at relevante koncernvirksomheders direktioner modtager kopier."

Se den fulde ordlyd af BEK nr. 85 af 30. januar 2013