CSR Prisen 2016 for mellemstore virksomheder: Danske Spil

CSR Prisen sætter fokus på god praksis inden for CSR-rapportering og hylder danske virksomheder, der udmærker sig og kan være til inspiration for andre. Danske Spil er vinder af CSR Prisen for mellemstore virksomheder med en rapport, der særligt skiller sig ud på ærlighed omkring dilemmaer forbundet med deres forretning, hvilket dommerpanelet mener andre kan tage ved lære af.

Danske Spil er vinder af CSR Prisen 2016 inden for kategorien ”virksomhed med færre end 6.000 medarbejdere” med rapporten ”Ansvarlighedsrapport 2015”.
Her kan du se hvad dommerpanelet har fremhævet i deres begrundelser.
Du kan desuden se en video med interviews fra den 9. september, 2016, på Børsen hvor CSR Prisen blev uddelt af H.K.H. Kronprinsessen her. [indsæt link]

Dommerpanelet har udvalgt Danske Spil som vinder, fordi virksomheden formår at give en god forståelse for sammenhængen mellem CSR og hele Danske Spils forretning.

Rapportens store styrke er dens ærlighed i forhold til mediedebatter og transparens omkring dilemmaer inden for f.eks. ludomani. Dertil kommer, at rapporten er overskuelig, grunding og systematisk i sin stil og kommer omkring både FN's retningslinjer for mennesker og erhvervsliv og FN's verdensmål. 

Danske Spil er en statsejet virksomhed og går foran i sin branche ved at sætte fokus på CSR og se den forretningsmæssige mulighed i åbenheden. En særlig ros lyder fra dommerpanelet til Danske Spil for at have modet til at tage fat om de dilemmaer, der er forbundet med virksomhedens kerneaktiviteter - der er bogstaveligste forstand meget på spil, og Danske Spil er dygtige til at folde materien ud. Her er noget, andre virksomheder kan lære af.

Nogle af de områder, som dommerpanelet og den faglige arbejdsgruppe har fremhævet som forbedringsmuligheder for Danske Spils rapportering, inkluderer mere omtale af konkrete handlinger og effekten af virksomhedens tiltag, samt omtale af Danske Spils tiltag i forhold til andre virksomheder i branchen. Endelig kan Danske Spil med fordel arbejde på en mere koncis rapportering og bør overveje billedvalg mere nøje.

Rapporten udgør virksomhedens Communication on Progress til FN's Global Compact og efterlevelse af Årsregnskabslovens krav om redegørelse for samfundsansvar.

Det er første gang, at Danske Spil vinder CSR Prisen. Sidste år blev Danske Spil anerkendt med en 'rose' for deres fokus på dilemmaer i rapporteringen. 

Kriterier for tildeling af CSR Prisen 2016
Tildelingen af prisen er blevet vurderet ud fra tre følgende kriterier 'Relevans', 'Klarhed' og 'Troværdighed', som har en række underkriterier som kan ses nedenfor:

Relevans

 • Det forretningsmæssige formål: Beskrives virksomhedens formål med CSR og sammenhæng til forretningsstrategien, herunder virksomhedens forretningsmodel?
 • Interessentinvolvering: Beskrives virksomhedens tilgang til, samt dialog og samarbejde med væsentlige interessentgrupper som led i virksomhedens arbejde med CSR?
 • Væsentlighed: Begrunder virksomheden, hvorfor de valgte CSR emner er væsentlige at arbejde med og rapportere om, herunder med en beskrivelse af den proces virksomheden anvender for at beslutte hvilke emner, der er de væsentlige?
 • Risici: Beskrives CSR-relaterede risici i forhold til virksomhedens forretningsaktiviteter?

Klarhed

 • Overblik: Indeholder rapporteringen et overblik over virksomhedens emner og aktiviteter inden for CSR og behandles disse emner konsistent - fra strategi og politik, over handlinger til resultater og forventninger til fremtiden?
 • Afgrænsning: Er det tydeligt hvilken periode og dele af virksomheden rapporteringen gælder for (f.eks. anføres et konkret regnskabsår; hvilke af virksomhedens kontrollerede enheder / aktiviteter der er indeholdt; forståelig angivelse af medtagne aktiviteter, data mv. hvor virksomheden har medindflydelse mv.)?
 • Sammenlignelighed: Er der mulighed for at sammenligne årets resultater til tidligere års resultater (f.eks. tabel med seneste års resultater; udviklingsforklaringer i tal og tiltag), herunder med andre virksomheder (f.eks. brug af branche-specifikke indikatorer mv.)?
 • Koncis: Er det en præcis rapportering, der giver indsigt, er logisk opbygget og let forståelig?

Troværdighed

 • Balance: Er der balance i rapporteringen med omtale af både positive og negative udviklinger (f.eks. i resultater), samt om lette og svære CSR forhold, herunder dilemmaer? 
 • Målbarhed: Indeholder rapporteringen mål, nøgletal og indikatorer på væsentlige CSR-områder til at understøtte fremdrift og årets resultater?
 • Dataopgørelse: Beskrives det hvilke kilder og metoder, der er brugt til opgørelse af kvantitative data (regnskabspraksis)?
 • Pålidelighed: Er rapporteringen underkastet ekstern verifikation med en offentliggjort erklæring fra en uvildig tredjepart og/eller giver rapporteringen indsigt i virksomhedens brug af interne kontroller til reduktion af risici og sikring af pålidelig rapportering?

Dommerpanelet har på baggrund af en faglig screening af disse kriterier foretaget af en faglig arbejdsgruppe under FSR - danske revisorers CSR-udvalg truffet beslutning om hvem der skulle tildeles CSR Prisen for store virksomheder. Det er kun virksomheder, der selv indstiller deres rapportering til vurdering, der bedømmes og kan tildeles en pris.