Vær på forkant med kravene til virksomhedens redegørelse for samfundsansvar

Faglig nyhed2018 er året, hvor alle virksomheder omfattet af årsregnskabslovens § 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar er underlagt samme skærpede krav. For at hjælpe virksomheder og revisorer godt på vej med skærpelserne, lancerer vi to nye publikationer, der skaber overblik over reglerne. Samtidig fremhæver vi her 7 ting, du bør være opmærksom på ved kravene.

CSRRegnskab

Folketinget vedtog i maj 2015 nye krav til virksomhedernes årlige redegørelse for samfundsansvar. Kravene er udrullet i to tempi, og de største børsnoterede virksomheder har været underlagt kravene de to seneste regnskabsår. Kravene følger EU’s regnskabsdirektiv 2013/34/EU, som er implementeret i alle EU-lande.

For regnskabsåret startende 1. januar, 2018 eller senere er alle store C og D virksomheder underlagt de samme krav, og FSR – danske revisorer har udviklet to publikationer: Én der introducerer og giver overblik over lovkravene, og en tjekliste for revisorer, som både virksomheder og revisorer kan benytte til at vurdere, om lovkravet efterleves. Formand for CSR-udvalget i FSR – danske revisorer Birgitte Mogensen siger:

- Kravene er skærpede i forhold til, hvad virksomhederne i klasse store C og de børsnoterede med mindre end 500 ansatte har været vant til gennem de seneste år. Nogle af kravene kræver, at man allerede nu får givet sine politikker, processer og beskrivelser et eftersyn for at vurdere, om virksomheden vil kunne leve op til kravene ved den næste årsrapportering. Det gælder særligt klarheden af virksomhedens forretningsmodel og virksomhedens vurdering af risici inden for CSR, som vil være nye for nogle virksomheder at rapportere om eksternt. Endelig er der KPI’erne, hvor vi klart ser et behov for at virksomhederne kommer godt fra start og behandler data på CSR-området, som man gør på det finansielle område. Det vil blandt andet sige, at der er fastlagt en klar dataafgrænsning, besluttet regnskabsprincipper, og at virksomheden kan give udviklingsforklaringer, så læseren af redegørelsen kan forholde sig til tallene.

I forbindelse med de to publikationer fremhæver FSR – danske revisorers CSR-udvalg syv ting vedr. lovkravet, som virksomheder, revisorer og regnskabslæsere skal være opmærksomme på ved de redegørelser, der skal udarbejdes for 2018:

1) Virksomhedens forretningsmodel skal beskrives

2) Virksomheden skal redegøre for sine politikker for samfundsansvar og
    dække minimum fire politikområder som er inden for:

    I. Miljø, herunder for at reducere klimapåvirkningen ved 
       virksomhedens aktiviteter
    II. Sociale forhold og medarbejderforhold
    III. Respekt for menneskerettigheder
    IV. Antikorruption og bestikkelse

3) For virksomhedens politikker for samfundsansvar gælder
    følg-eller-forklar princippet – dvs. har man ikke en politik på en
    eller flere af de fire områder, skal det forklares, hvorfor den enkelte
    politik ikke er relevant.

4) For hvert politikområde skal der redegøres konsistent for de fire
    områder:

    I. Politik
    II. Handling, herunder evt. due diligence procedure
    III. Risici
    IV. Resultater

5) Virksomhedens anvendelse af eventuelle ikke-finansielle KPI’er skal
    oplyses. 

6) Virksomhedens redegørelse for samfundsansvar skal som hovedregel
    - men med visse undtagelser - være indeholdt i ledelsesberetningen, i
    en supplerende beretning til årsrapporten eller på virksomhedens
    hjemmeside.

7) Virksomheden er underlagt de grundlæggende kvalitetskrav til
    ledelsesberetningen i årsrapporten og de samme krav til indhold,
    uanset hvor redegørelsen placeres, og om der benyttes
    undtagelsesbestemmelser.

Ud over publikationerne er der vejledning og inspiration at hente til lovkravet hos Erhvervsstyrelsen på hjemmesiden www.samfundsansvar.dk

Find FSR – danske revisorers publikationer her:

Kontakt

  • Pernille Risgaard

    Chefkonsulent (ekstern tilknytning)

    40 26 14 33
  • Mette Conradsen

    Sekretær

    3369 1021