Ændring af årsregnskabslovens §99 a vedr. samfundsansvar - høring om udkast til lovforslag

Faglig nyhedDe af regeringen foreslåede ændringer vedr. redegørelse for samfundsansvar er nu sendt i høring. Ændringerne bygger på de nye krav fra EU og inddrager desuden øget fokus miljø. Lovforslaget er i høring og evt. input fra medlemmernes side modtages gerne i regi af regnskabsteknisk udvalg og CSR-udvalget som behandler forslaget.

CSR

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v. som bl.a. indbefatter ændringer til § 99a vedr. redegørelse for samfundsansvar. Lovforslaget forventes fremsat i januar 2015. De foreslåede ændringer foreslås at træde i kraft senest juli 2015 med virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere.

Den foreslåede ændring af årsregnskabsloven har i følge Erhvervsstyrelsen overordnet tre formål: lettelse af de administrative byrder, implementering af de pligtige dele af EU's nye regnskabsdirektiv 2013/34/EU og international tilpasning af loven. Ændringerne til § 99a vedr. redegørelse for samfundsansvar er et led i implementering af de pligtige dele af EU's nye regnskabsdirektiv.

Særligt om EU-kravet for redegørelse for samfundsansvar
I bemærkningerne til lovforslaget skrives det bl.a. at regeringen med de nye krav lægger op til at "redegørelse for samfundsansvar gennemføres for alle store virksomheder, som i dag er omfattet af årsregnskabslovens krav om rapportering om samfundsansvar frem for alene de allerstørste børsnoterede virksomheder som EU-reglerne som minimum kræver omfattet. Derved vil man opnå, at alle store virksomheder fortsat rapporterer efter samme krav, og at Danmark fortsat vil være internationalt førende på dette område. De nye EU-krav bygger på den danske fleksible model. Da EU-reglerne dog stiller krav om lidt flere oplysninger end de gældende danske regler, foreslås det, at de øvrige virksomheder, der i dag er omfattet af de gældende danske regler, får en overgangsperiode på to år, inden de skal anvende de nye regler. Dermed får de god tid til at forberede sig på de nye krav." 

Særligt om redegørelse for miljø i Årsregnskabsloven
Med hensyn til kravet om redegørelse for miljøpolitikker i § 99 a lægges der op til at det skal gælde alle ca. 1.100 store virksomheder pr. 1. januar 2016 så de ikke alene forholder sig specifikt til menneskerettighederne og klimaforhold, men også specifikt til miljøforhold, hvis virksomheden har politikker herfor.  I bemærkninger til lovforslaget står der at: "Baggrunden for forslaget er, at det påtænkes at afskaffe den grønne regnskabspligt, jf. bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger. Forslaget skal således ses som led i en samlet regulering af virksomhedernes oplysninger om deres miljøforhold, som har til formål at opnå mere miljøeffekt for færre administrative byrder."   

Høringsfristen er af Erhvervsstyrelsen fastsat til 5. december, 2014, kl. 12.

Kommentarer fra foreningens medlemmer m.fl., der er relevante i forbindelse med foreningens høringssvar, kan rettes til FSR - danske revisorer, Fagligt Center v/Pernille Risgaard (pr@pcompany.dk) og Ole Steen Jørgensen (osj@fsr.dk) senest torsdag den 20. november, 2014.

Læs Erhvervsstyrelsens høringsudkast her 

Kort om de nye krav
Jf. lovforslagets bemærkninger stiller det nye regnskabsdirektiv krav om rapportering om samfundsansvar for minimum børsnoterede virksomheder med over 500 medarbejdere. De nye direktivkrav bygger grundlæggende på samme fleksible model som de nuværende danske regler. Derfor kan selskaberne også efter de nye EU regler undlade at oplyse om forhold, som ikke er relevante for den pågældende virksomhed.

De nye EU krav går dog på visse områder videre end det nuværende danske krav med hensyn til de oplysninger, der skal gives. Som noget nyt skal de omfattede virksomheder ifølge direktivet forholde sig til miljø, sociale og medarbejderrelaterede forhold, antikorruption og bestikkelse. Dertil skal virksomhederne også kort beskrive virksomhedens forretningsmodel, primære risici, eventuelle implementerede ”due diligence” processer (dvs. processer for rettidig og nødvendig omhu) og eventuelle nøglepræstationsindikatorer. Derudover kan de omfattede virksomheder ikke nøjes med som det er tilladt efter de gældende danske regler blot at oplyse, at de ikke har en politik for samfundsansvar. Virksomhederne skal ifølge forslaget begrunde deres fravalg, jf. den såkaldte følg-eller-forklar- model.