Hvordan skabes relevant regnskabsmæssig information gennem performance metrics?

Faglig nyhedVirksomheder rapporterer ofte alternative resultatmål for at nuancere årsregnskabernes regnskabstal. FRC introducerer kriterier, som ledelsen bør overveje for at øge informationsværdien.

Regnskab

Det engelske regnskabsråd, Financial Reporting Council, er via FRC Lab i gang med et projekt om bedre rapportering af relevante mål for virksomhedernes performance, såkaldte performance metrics.

 

Investorer ønsker performance metrics, der er værdiskabende og giver indblik i virksomhedens interne styring af performance. For investorerne er det vigtigt, at de rapporterede metrics er relevante og underbygger virksomhedens strategi og målsætning, da de blandt andet anvendes til at:

 • analysere og foretage værdiansættelser (benchmarking og screening)
 • vurdere ledelsens troværdighed
 • vurdere værdien på lang sigt
 • forecaste og analysere trends
 • vurdere ledelsesincitament

Kriterier for performance metrics
FRC har som led i projektet udviklet en række spørgsmål, som ledelsen bør overveje inden rapportering af performance metrics. Nedenfor gengives et udpluk af spørgsmål, som FRC inddeler i fem områder:

 

Sammenhæng med strategien

 • Er der sammenhæng mellem rapporterede performance metrics og strategi?
 • Er virksomhedens rapporterede metrics i overensstemmelse med dem, der anvendes til intern styring og monitorering?

Transparens

 • Hvor der rapporteres non-GAAP performance metrics, er det da beskrevet, hvorfor det giver mening at medtage disse?
 • Er det transparent, hvordan de valgte performance metrics er beregnet og defineret?

Sammenhæng med virksomhedens mål

 • Forklares den forventede performance, hvad der faktisk blev opnået og hvorfor?

Troværdighed

 • Er scope for valgte performance metrics klart defineret?

Konsistens

 • Er valgte performance metrics konsistente fra år til år?
 • Er valgte performance metrics konsistente med en sektorstandard eller konkurrenter?

Konkrete eksempler

Senest har FRC Lab som anden fase af projektet om performance metrics publiceret yderligere vejledning til, hvordan virksomheder bedst kan rapportere om performance metrics. Vejledningen ’Performance metrics – Principles and practice’ indeholder konkrete eksempler på, hvordan udvalgte virksomheder har anvendt de af FRC opstillede kriterier for performance metrics.

 

Ikke alle eksempler er nødvendigvis relevante for alle virksomheder, men giver et indblik i, og et overblik over, hvordan man ved hjælp af relevante performance metrics kan forbedre brugsværdien af virksomhedernes rapportering.

 

Udfordringer og definition af performance metrics

Udviklingen i virksomhedernes rapportering indikerer, at de traditionelle regnskabstal og mellemtotaler, der præsenteres i både resultatopgørelse, balance mv. ikke altid giver en fuldt dækkende information i forhold til regnskabsbrugernes behov. Mange virksomheder rapporterer derfor alternative performancemål. Det medfører en række udfordringer, at virksomheder anvender forskellige performance metrics i deres eksterne rapportering, herunder risiko for lavere kvalitet af regnskaberne og mindre gennemsigtighed og sammenlignelighed mellem virksomheder. Formålet med at opstille kriterier for anvendelse af performance metrics er netop at imødekomme disse udfordringer og skabe tillid til de rapporterede metrics. Grundet usikkerhed omkring kvaliteten er det ifølge FRC i stigende grad vigtigt med kriterier for både ’Financial metrics’ og ’Wider metrics’. Eksempler på ”Financial metrics” er EBITDA, justeret driftsresultat eller risikojusteret egenkapitalforrentning, og eksempler på ”Wider metrics” er score for kundetilfredsheds, medarbejderengagement og brand awareness.  

 

FRC anskuer performance metrics som et bredt defineret begreb, der dækker både finansielle og ikke-finansielle metrics, herunder blandt andet GAAP, non-GAAP, KPI’er og egenudviklede målemetoder. Der er de senere år internationalt kommet flere andre bud på, hvad virksomhederne bør gøre for at forbedre rapportering af alternative resultatmål, og FRC’s forslag til kriterier er et af de seneste bud herpå.

 

Denne orientering er et led i FSR – danske revisorers arbejde med fremtidens rapportering og kerneydelser, og er en del af sporet om finansiel rapportering, hvor Alternative Performance Measures har et særligt fokus.

 

Læs mere om første del af FRCs arbejde her

 

Læs mere om anden del af FRCs arbejde her

Kontakt

 • Ole Steen Jørgensen

  Chefkonsulent - cand.merc.aud.

  3369 1026
  4193 3126