Værdien af regnskabinformation til debat. Hvad kan IASB gøre for at sikre relevansen?

Faglig nyhedMange af de aktuelle udfordringer i virksomheders finansielle rapportering, herunder behov for mere information om immaterielle aktiver og performancemål, belyses i et indlæg fra professor Ann Tarca, Board Member i IASB.

Fremtidens rapportering

Der rejses fra tid til anden spørgsmålstegn ved relevansen af den lovpligtige regnskabsinformation fra virksomhederne.

Det hævdes fra nogle debattører og forskere, at regnskabsinformation bliver mindre og mindre relevant, og at det er andre informationer, end dem der fremgår af et traditionelt årsregnskab, som investorer og andre interessenter efterspørger.

På baggrund af en kritik af de regnskabskrav, som udspringer af internationale regnskabsstandarder, har professor Ann Tarca, der er medlem af IASB's bestyrelse, holdt et indlæg på en konference på University of Western Australia i august 2018 om relevansen af regnskabsinformation og hvad IASB kan gøre for at sikre værdien af regnskaber.

Ann Tarca, der var professor på University of Western Australia, indtil hun indtrådte i IASB Board i 2017, peger på, at al evidensbaseret forskning viser, at regnskabsinformation i dag har samme høje nytteværdi som tidligere, idet regnskabsbrugerne oplever stigende nytte af rapporteringen om immaterielle aktiver, disaggregerede regnskabstal, information om vækstmuligheder og andre performancemål. Disse faktorer opvejer, at brugerne i mindre grad har nytte af meget aggregerede oplysninger om årets regnskabsmæssige resultat.

Ann Tarca kommer også ind på den problematik, at virksomhederne i stigende grad foretrækker at rapportere om alternative resultatmål og nøgletal, frem for at fokusere på og kommentere på de regnskabstal, som er krævet i regnskabslovgivning og standarder. Hun nævner, at IASB vil foreslå, at rapportering om performancemål, når ledelsen opstiller sådanne, gives i selve årsregnskabet, og at denne rapportering således skal være underlagt krav om afstemning og revision.

Hun erkender desuden, at de gældende regler om regnskabsmæssig behandling af virksomhedssammenslutninger giver sammenligningsproblemer mellem virksomheder, der er præget af vækst via opkøb i forhold til virksomheder, der i stedet satser på organisk vækst. Der vil, alt andet lige, blive rapporteret større produktionsomkostninger ("cost of goods sold") i førstnævnte type af virksomhed via højere indgangsværdier for varelagre og identificerbare immaterielle aktiver end i sidstnævnte type af virkomhed. Hun henviser til, at pengestrømme fra driften kan være et bedre udgangspunkt for at sammenligne opkøbsivrige virksomheder med andre virksomheder, frem for at bruge regnskabsmæssig indtjening.

Hun erkender herudover, at overvejelser om at indregne og afskrive på flere typer af immaterielle aktiver, end hvad der er muligt i dag, fx internt oparbejdede patenter, copyrights, software og kundekartoteker er emner, som ikke ser ud til at blive løst med IASB's nuværende agenda. Dette vil først kunne ske, hvis der bliver udtrykt støtte fra de interessegrupper ("constituents"), der bakker op om IASB.

Endelig henviser Ann Tarca til, at regnskaber er en optegnelse over tidligere begivenheder, og at regnskaber kan være grundlaget for forudsigelser om en virksomheds fremtidsudsigter. IASB søger til stadighed at forbedre regnskabsaflæggelsen via udvikling af regnskabsstandarder, som fremmer virksomhedernes ærlighed, vækst og langsigtet stabilitet i den globale økonomi.

Ovenstående artikel er et led i FSR - danske revisorers projekt om fremtidens kerneydelser, hvor vi i projektsporet om bedre finansiel information vil tilskynde og opmuntre til øget kvalitet i den finansielle rapportering, formidle interessegruppernes input og deltage i debat nationalt og internationalt med henblik på at sikrekerneydelsernes relevans.

Læs artiklen (foredrag) fra professor Ann Tarca her.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

  • Ole Steen Jørgensen

    Chefkonsulent - cand.merc.aud.

    3369 1026
    4193 3126