Systemrevision af studieadministrative systemer

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 24. maj 2017 afgivet høringssvar til Undervisningsministeriet i forbindelse med bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer.

Revision

I marts 2016 afgav vi en række kommentarer til den nuværende udgave af bekendtgørelsen. Da vi ikke kan se, at myndighederne har taget højde for vores bemærkninger, og disse fortsat er relevante, genfremsender vi hermed vores kommentarer:

FSR – danske revisorer støtter op om formålet med bekendtgørelsen, som er en markedsgørelse af de studieadministrative it-systemer, således at der i højere grad er valgmulighed for de pågældende institutioner til at vælge det it-system, som matcher deres behov og krav.

FSR – danske revisorer støtter derfor muligheden for, at private udbydere kan udvikle it-systemer til uddannelsesinstitutionerne, og vi finder det essentielt, at der foreligger klare og tydelige beskrivelser af, hvilke krav de studieadministrative it-systemer skal leve op til.

I forbindelse med markedsgørelsen af de studieadministrative it-systemer er det afgørende, at systemerne fungerer hensigtsmæssigt, og at borgere, brugere og myndigheden kan nære tillid til, at systemet kan understøtte en lovlig og effektiv administration.

Efter vores opfattelse har styrelsen fundet en hensigtsmæssig model, da forudsætningen for at anvende et system er, at der for det pågældende system foreligger en revisorerklæring afgivet af en godkendt revisor, som er udarbejdet på baggrund af den i bilag 1 medsendte it-instruks om krav til systemrevision af studieadministrative systemer. Revisor skal i den forbindelse agere som offentlighedens tillidsrepræsentant og er desuden underlagt de krav og normer, som gælder efter revisorlovgivningen.

FSR - danske revisorers høringssvar kan læses her.