Vejledning om hvidvask

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 9. august 2018 afgivet høringssvar til Finanstilsynet i forbindelse med udkast til vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).

Om revisor
FSR – danske revisorer har afgivet høringssvar til Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, som tilsynet sendte i høring midt juli med høringsfrist den 10. august.

Det er Finanstilsynet, der har været pennefører på vejledningen, da hvidvasklovgivningen henhører under dem. Det betyder, at vejledningen er meget orienteret mod den finansielle sektor, hvilket naturligvis også giver god mening, da risikoen for hvidvask er størst her.

Erhvervsstyrelsen har imidlertid stillet os i udsigt, at styrelsen vil supplere vejledningen med særlige overvejelser omkring revisorer. Det vil ske i et samarbejde med FSR – danske revisorer og de pågældende revisionsvirksomheder. I vores høringssvar har vi ligeledes foreslået, at det i vejledningen præciseres, hvilke krav der udelukkende gælder for de finansielle virksomheder.

En anden væsentlig bemærkning fra vores side er, at vi er uenige i vejledningens beskrivelse af revisors rolle i forhold til revisionskundens overholdelse af hvidvasklovens § 8, stk. 1. Ifølge denne bestemmelse skal virksomheder og personer omfattet af loven have tilstrækkelige skriftlige politikker, procedurer og kontroller, som skal omfatte risikostyring, kundekendskabsprocedurer, undersøgelses-, noterings- og underretningspligt, opbevaring af oplysninger, screening af medarbejdere og intern kontrol til effektiv forebyggelse, begrænsning og styring af risici for hvidvask og finansiering af terrorisme.

FSR - danske revisorers høringssvar kan læses her.

Kontakt

  • Lars Kiertzner

    Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

    Tirsdag til torsdag