Udkast til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 30. november 2018 afgivet høringssvar til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love.

VirksomhedsretRegnskab

Vi er grundlæggende positive over for lovforslaget, der lægger op til at fremme et langsigtet aktivt ejerskab og øge niveauet for gennemsigtighed mellem selskaber og deres investorer.

De foreslåede regler om, at børsnoterede selskaber skal udarbejde og offentliggøre en vederlagspolitik og en vederlagsrapport, vil medvirke til at øge gennemsigtigheden i aflønningen af ledelsen, og dette bakker vi op om. På detailniveauet mener vi, at lovforslaget på enkelte punkter bør præciseres, og vi mener, der er behov for at afklare, om persondatareglerne er til hinder for at medtage oplysninger om enkeltpersoners vederlag i selskabernes årsrapporter.

Vi har primært forholdt os til den del af lovforslaget, der vedrører ændringer af selskabsloven.

FSR – danske revisorers høringssvar kan læses her.