Udkast til vejledning om indberetningspligten

HøringssvarFSR – danske revisorer har den 16. december 2019 afgivet høringssvar til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med udkast til vejledning om indberetningspligten.

Virksomhedsret

Vi synes, det er fint med en vejledning på dette område, og har kun enkelte bemærkninger.

Det fremgår af afsnit 5, at der skal ske indberetning af alle uoverensstemmelser, som der opnås kendskab til som led i kundekendskabsproceduren eller på anden vis. Det gælder eksempelvis uoverensstemmelse i en reel ejers adresse.

Kundekendskabsprocedurerne i HVL § 11 omfatter fysiske personers navn og cpr-nr., mens der derimod ikke er pligt til at indhente oplysninger om reelle ejeres adresse. Revisorer og andre indberetningspligtige vil derfor som udgangspunkt ikke blive bekendt med, at en adresseændring ikke er registreret. Hvis revisor alligevel bliver bekendt med en adresse-uoverensstemmelse, har revisor pligt til at indberette. Dette kan med fordel præciseres i vejledningen.

Indberetningen efter HVL § 15a om uoverensstemmelser i registrerede reelle ejere omfattes ikke af hemmeligholdelsespligten. Dette kan med fordel præciseres i vejledningens afsnit 7, så der ikke opstår tvivl i praksis.

Læs høringssvaret her.