Finansloven vil indføre nyt gebyr for revisorerne

Faglig nyhedFSR – danske revisorer kæmper for, at et foreslået nyt stort gebyr for revisorerne ikke bliver vedtaget.

Om revisorFSR - danske revisorer

Foreningen har med stor forundring erfaret, at det uden varsel i forbindelse med finanslovsforhandlingerne er besluttet at pålægge revisorerne et gebyr for hvidvasktilsynet. Ifølge det oplyste vil gebyret komme til at udgøre kr. 1.540 årligt pr. godkendt revisor. Gebyret for hvidvasktilsynet vil således årligt komme til at være på mere end 5 millioner kr. sammenlagt. Der er ikke nærmere redegjort for, hvordan det foreslåede gebyr er beregnet eller kriterierne herfor.

Revisorbranchen finansierer i dag allerede det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder med mere end 15. mio. kr. Heraf udgør den offentlige kvalitetskontrol med revisorer og revisionsvirksomhederne ca. 6 mio. kr. om året. Gebyret pr. revisor afhænger af, om revisor er ansat i en revisionsvirksomhed, der reviderer virksomheder af interesse for offentligheden, eller i en ”almindelig” revisionsvirksomhed, og er på henholdsvis 1.130 kr. og 1.785 kr. årligt. Hertil kommer den udgift, som den enkelte revisionsvirksomhed betaler for selve gennemførelsen af kvalitetskontrollen on-site, og som er mange gange større.

I kvalitetskontrollen foretages allerede kontrol med, at revisionsvirksomhedernes procedurer og politikker vedr.  hvidvask og rapportering af økonomiske forbrydelser er tilstrækkelige, hensigtsmæssige og i overensstemmelse med lovgivningen. På den baggrund er foreningen forundret over, at det foreslåede gebyr for hvidvasktilsynet skal være næsten det samme beløb som gebyret til kvalitetskontrollen. Tilsynet med hvidvask må alt andet lige være mindre omfattende end den almindelige kvalitetskontrol.

Forundringen er endnu større al den stund, at foreningen i foråret på eget initiativ i sin handlingsplan ”Når kvalitet tæller” har foreslået, at der tilføres Erhvervsstyrelsens tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder flere ressourcer, der målrettes de samfundsmæssigt vigtige og svære sager. Det er samtidig i handlingsplanen angivet, at branchen er indstillet på at finansiere dette, når finansieringen er fair. Forslaget er stillet ud fra et ønske om, at det offentlige tilsyn med revisorerne skal have tilstrækkelige og kompetente ressourcer.

Når vi opponerer mod hvidvaskgebyret, er det ikke, fordi vi ikke anerkender behovet for et kvalificeret tilsyn med hvidvask. Revisorbranchen er ikke imod at betale for tilsynet med revisorerne. Branchen har således tilkendegivet, at vi under de rette omstændigheder er villige til at betale mere. Men ud over at vi har svært ved at forstå gebyrets størrelse, så er vi optaget af, at en øget branchefinansiering skal målrettes formål, der sikrer en bedre offentlig kvalitetskontrol og optimering af kvaliteten i revisors arbejde.

FSR – danske revisorer har rettet henvendelse til Erhvervsministeriet og tilkendegivet, at vi er forundrede og ærgerlige over det betydelige nye gebyr, som pålægges branchen i lyset af, at vi netop selv har foreslået at medvirke til en opgradering af den generelle kvalitetskontrol.