Forbud mod anvendelse af 500-eurosedler i Danmark

Faglig nyhedFra den 10. januar 2020 er det ulovligt at anvende 500-eurosedler i Danmark. Forbuddet er helt generelt og har formentlig baggrund i, at 500-eurosedler har en attraktiv værdi-/volumen- relation for kriminelle, der eksempelvis ønsker at sløre oprindelsen af deres kriminelle udbytte ved hvidvaskaktiviteter i form af kontantkøb, veksling, smugling mv. over landegrænser.

Virksomhedsret

Ved lov nr. 553 af 7. maj 2019 blev der vedtaget en række ændringer og skærpelser af hvidvask-lovgivningen, der som hovedregel får virkning den 10. januar 2020.

Som et af de umiddelbart mere overraskende indslag i de skærpede hvidvaskregler bliver det med virkning fra 10. januar 2020 ulovligt at anvende 500-eurosedler i Danmark. Forbuddet er formuleret i en ny § 6a i hvidvaskloven:

”500-eurosedler må ikke anvendes, herunder udleveres, indleveres, veksles, bruges som betalingsmiddel eller overdrages, i Danmark”.

Af lovbemærkningerne fremgår det klart, at forbuddet er undtagelsesløst, når det anføres, at oplistningen af ”anvendelsesmåder” ikke er udtømmende. Det gælder i alle forhold, både private og erhvervsmæssige.

Banker og vekselbureauer må således ikke veksle til eller fra 500-eurosedler, og hverken private eller erhvervsdrivende kan modtage 500-eurosedler som betaling for deres ydelser fra hverken danskere eller udlændinge, eller omvendt selv betale med 500-eurosedler.

Forbuddet har formentlig baggrund i, at 500-eurosedler har en attraktiv værdi-/volumen-relation for kriminelle, der eksempelvis ønsker at sløre oprindelsen af deres kriminelle udbytte ved hvidvaskaktiviteter i form af kontantkøb, veksling, smugling mv. over landegrænser.

Det er fortsat lovligt at besidde 500-eurosedler eller at modtage dem ved boskifte efter for eksempel arveloven eller konkursloven; men de kan altså i givet fald ikke anvendes i Danmark.

Forsætlige eller grove overtrædelser af forbuddet er optaget blandt de bestemmelser i § 78, stk. 1, der kan sanktioneres med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter straffeloven. Strengere straf er for eksempel en mulighed ved særligt groft pengehæleri efter § 290a eller særligt groft skatte-, told- eller afgiftssvig efter § 289.