Hvidvask – ny vejledning om reglerne om politisk eksponerede personer

Faglig nyhedFinanstilsynet har udgivet en vejledning til den nye hvidvasklovgivnings regler om politisk eksponerede personer (PEP).

Om revisor

Vejledningen beskriver, hvem der er politisk eksponerede personer, og hvordan det ved hjælp af kundekendskabsproceduren og en risikovurdering fastlægges, om en kunde er en PEP, nærtstående eller nær samarbejdspartner. Det er væsentligt at notere sig, at nærtstående og nære samarbejdspartnere til PEP’er ikke alene som følge af deres forbindelse til en PEP skal betragtes som PEP’er, men de skal dog behandles efter samme regler som PEP’er. De skal identificeres, fordi de kan drage fordel af eller blive misbrugt i forbindelse med hvidvask m.v.

Derfor er den konkrete risikovurdering af en PEP også afgørende for, hvordan revisionsvirksomheden tilrettelægger kundekendskabsproceduren for PEP’ens nærtstående og nære samarbejdspartnere.

Revisionsvirksomheden skal have forretningsgange og systemer, der sikrer, at vurderingen af, om en kunde er en PEP, sker, når et kundeforhold etableres eller udvides.

Vejledningen er et væsentligt bidrag til forståelse af lovens bestemmelser om politisk eksponerede personer. Samtidigt besvarer den forhåbentligt mange af de spørgsmål, foreningens medlemmer har til de nye regler på hvidvaskområdet, som trådte i kraft i juni i år.

Ud over vejledningen har Finanstilsynet p.t. en bekendtgørelse i høring om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede personer. Tanken med listen er at støtte de virksomheder, der skal efterleve reglerne om PEP’er, og listen, som vil blive offentligt tilgængelig, vil bidrage til en entydig identifikation og afgrænsning af PEP’er. Desværre omhandler listen hverken nærtstående eller nære samarbejdspartnere til PEP’er. 

Et spørgsmål, som mange revisorer har rejst, er spørgsmålet om, hvorvidt en PEP-vurdering også skal ske af de reelle ejere af en kunde, som er en juridisk person.

Det kan der svares bekræftende på, idet vurderingen skal ske efter samme principper, som hvis det drejer sig om et personligt kundeforhold. Hvis der blandt en kundes reelle ejere er en PEP, medfører det dog ikke i sig selv, at kunden (den juridiske person) skal behandles på samme måde som en PEP. Revisor skal foretage en konkret risikovurdering med udgangspunkt i PEP’ens kontrol over kunden (den juridiske person), og det skal vurderes, om kunden (den juridiske person) handler på vegne af PEP’en.

Vejledningen viser med al tydelighed, at reglerne i den nye hvidvasklovgivning ingenlunde er blevet nemmere at forstå og indrette sig efter, idet overholdelse af lovgivningen i høj grad beror på, at den rigtige risikovurdering finder sted. Det betyder, at vurderingen skal indeholde de relevante risikofaktorer for det pågældende kundeforhold, og det beror i høj grad på en individuel vurdering. I vejledningen kan man læse meget mere om, hvad der skal indgå i risikovurderingen, og hvad man forstår ved kundeovervågning. 

Hele vejledningen til reglerne om politisk eksponerede personer kan læses her