Kontantforbuddet temaet i højesteretsdom

Faglig nyhedHøjesteretsdommen af 24. april 2019 i sag nr. 174/2018 er et fortolkningsbidrag til rækkevidden af kontantforbuddet. En bilforhandler sanktioneres ikke med bøde i de tilfælde, hvor samme køber samme dag havde foretaget flere individuelle og tidsmæssigt forskudte kontantkøb på under 50.000 kr., men samlet for 50.000 kr. eller derover på dagen. Det understreges i dommen, at Højesteret ikke kan foretage en selvstændig, men er bundet af Vestre Landsrets, bevisbedømmelse.

Virksomhedsret

Højesteret afsagde dom den 24. april 2019 i sag nr. 174/2018.

Sagen vedrørte tre kategorier af kontantbetalinger, der var modtaget i forbindelse med salg af mere end 500 biler i perioden januar 2015 til marts 2016: 

  • 19 salg, hvor kontantbetalingen havde været på 50.000 kr. eller derover

  • 9 salg, hvor kontantbetalinger for individuelle køb havde været under 50.000 kr., men hvor samme køber samme dag havde købt en individuel bil for 50.000 eller derover

  • En lang række salg, hvor køber samme dag havde foretaget individuelle køb under 50.000 kr., men samlet foretaget kontantkøb over 50.000 kr. samme dag. 

Byretten i Aarhus var i dom af 13. december 2017 kommet frem til, at alle tre kategorier indebar overtrædelser af kontantforbuddet, og havde efter almindelig praksis udmålt bøden til mere end 2.3 mio.kr.

I dom af 18. april 2018 havde Vestre Landsret derimod kun anset salgene i den første kategori som overtrædelser og som konsekvens heraf nedsat bøden til 190.000 kr.

Højesteret anså også den anden kategori for overtrædelser og forhøjede bøden med 9*10.000 kr., som er minimumsbøden pr. overtrædelse. Højesteret fremhævede, at der ikke var nogen hindring for også at anse disse køb for overtrædelser af kontantforbuddet.

Vedrørende den tredje kategori fremhævede Højesteret, at den efter retsplejelovens § 933, stk. 2, jf. § 912, stk. 1, nr. 4, modsætningsvist ikke kunne efterprøve den konkret foretagne bevisbedømmelse, der var foretaget i Vestre Landsrets dom.

Vestre Landsret måtte således have lagt til grund, at sælger ikke ”i nogen af de her omhandlede tilfælde modtog et kontantbeløb på 50.000 kr. eller derover på én gang”. Og endvidere, at der ikke var ”sket samtidigt salg af flere biler med en samlet pris på 50.000 kr. eller derover”. Herefter måtte der efter bevisvurderingen været taget ”udgangspunkt i en situation, hvor kunden – efter køb og betaling af en eller flere biler til en samlet pris på mindre end 50.000 kr. – har forladt forretningen uden aftale om køb af flere biler, men efterfølgende er vendt tilbage senere samme dag og har købt og betalt for flere individuelle biler for under 50.000 kr.”, men således, at dagens samlede købesum var på 50.000 kr. eller derover.

Herefter stadfæstede Højesteret landsrettens dom med den ændring, at bødestraffen forhøjedes fra 190.000 til 280.000 kr.

Det er værd at bemærke, at kontante betalinger for klart adskilte ydelser således ikke omfattes af kontantforbuddet, selv om de samlede betalinger overstiger 50.000 kr.

De kan dog afhængig af omstændighederne udløse mistanke om hvidvask og måske pengehæleri. I en tilsvarende sag som den ovennævnte, for så vidt angår den tredje kategori af kontantbetalinger (en lang række salg, hvor køber samme dag havde foretaget individuelle køb under 50.000 kr., men samlet foretaget kontantkøb over 50.000 kr. samme dag), vil en revisor som absolut hovedregel skulle underrette Hvidvasksekretariatet om en mistanke om hvidvask.

Du kan se højesteretsdommen her