Politisk aftale om mere effektiv bekæmpelse af hvidvaskning af penge og terrorfinansiering

Faglig nyhedRegeringen har annonceret at have indgået en omfattende politisk aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Planen skal gøre det muligt at bekæmpe hvidvaskning af penge langt mere effektivt.

Om revisorRevision

Aftalen indeholder en lang række initiativer, der skal styrke indsatsen og rammerne ganske markant i kampen mod hvidvask. Aftalen følger op på undersøgelsen om Panama-papers.

Af særlig relevans for revisorer kan der henvises til planens punkt 4, hvorefter det skal være muligt at fratage bl.a. revisors godkendelse ved ”grove eller gentagne overtrædelser af hvidvaskloven”. Udmøntningen af aftalen herom afventer nærmere konkretisering.

4. Skærpelse af rådgiveransvar
Professionelle rådgivere, herunder revisorer, advokater og uvildige finansielle rådgivere m.v., der yder rådgivning om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, bærer et stort ansvar i forhold til at yde en saglig, faglig samt forsvarlig rådgivning og derigennem undgå at medvirke til hvidvask og finansiering af terrorisme, når potentielle kunder ønsker rådgivning i fx selskabskonstruktioner.
Der er enighed blandt aftalepartierne om, at det skal være muligt at fratage rådgivere deres tilladelse/autorisation ved grove eller gentagne overtrædelser af hvidvaskloven.


Hertil vil der blive udarbejdet en samlet hvidvaskstrategi, hvilket vi fuldt ud støtter. Vi har gentagne gange opfordret til øget samarbejde mellem de forskellige aktører i indsatsen om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

8. Udarbejdelse af en samlet hvidvaskstrategi
Mange danske myndigheder er involveret i arbejdet med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, hvorfor det er væsentligt at sikre en styrket koordination og et effektivt samarbejde myndighederne imellem. Samtidig vil de danske virksomheder, som er underlagt hvidvasklovens regler, også kunne drage nytte af en overordnet strategi på hvidvaskområdet i deres tilrettelæggelse af hvidvaskindsatsen.
For at målrette og styrke den samlede myndighedsindsats i forhold til både tilsynsudøvelse og retsforfølgning udformes der en fælles strategi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering med det sigte at nedbringe det skønnede omfang af hvidvask af udbytte fra kriminalitet.

Erhvervsministeriets pressemeddelelse: Ambitiøs aftale skærper kampen mod hvidvask

Link til nyheden om "Hvidvaskreglerne - for revisorer - Senest opdateret 1. juni 2017 (version 1.0)"