Præciserede krav om skærpede kundekendskabsprocedurer ved højrisikolande

Faglig nyhedHvidvasklovens § 17, stk. 1, kræver generelt skærpede kundekendskabsprocedurer, hvor der vurderes at være øget risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme. Dette gælder uændret, ligesom der fortsat skal tages hensyn til højrisikofaktorer i lovens bilag 3. Specielt ved højrisikolande efter EU-Kommissionens liste objektiveres kravene til en vis grad yderligere i forhold til tidligere.

VirksomhedsretOm revisor

Ved kunder i jurisdiktioner på EU-Kommissionens liste over højrisikolande skal der gennemføres skærpede kundekendskabsprocedurer. Det skulle der også tidligere, men nu er de specificerede og kumulative – alle de anførte procedurer skal altså altid udføres.

§ 17, stk. 2, affattes nu således (med fremhævelse af, at de er kumulative):

 

”Virksomheder og personer skal gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer, hvis kunden har hjemsted i et land, der er opført på Europa-Kommissionens liste over højrisikotredjelande. De skærpede kundekendskabsprocedurer skal omfatte følgende:

1) Indhentelse af yderligere oplysninger om kunden og reelle ejere.

2) Indhentelse af yderligere oplysninger om forretningsforbindelsens tilsigtede karakter.

3) Indhentelse af oplysninger om midlernes oprindelse og kilden til kundens og den reelle ejers formue.

4) Indhentelse af oplysninger om årsagerne til de ønskede eller udførte transaktioner.

5) Indhentelse af godkendelse ved etablering eller videreførelse af forretningsforbindelser hos den person, der er udpeget i henhold til § 7, stk. 2.

6) Skærpet overvågning af forretningsforbindelsen ved at øge antallet af kontroller og ved at udvælge transaktionsmønstre, der kræver nøjere undersøgelse”.

 

Nr. 5 er kun relevant ved finansielle virksomheder, der skal have en hvidvaskansvarlig med fuldmagt til at træffe bestemte mere følsomme beslutninger.

Som implementering af et krav i EU’s 5. hvidvaskdirektiv stilles der også krav om risikobegrænsende foranstaltninger, når kunder har forretningsforbindelser og/eller transaktioner, der involverer højrisikolande. Her er vurderingen og valget af relevante foranstaltninger dog overladt til de omfattede, såsom revisorer.

Dette fremgår af et nyt stk. 3 i § 17:

 

”Ud over de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 2, skal virksomheder og personer gennemføre en eller flere yderligere risikobegrænsende foranstaltninger, når fysiske personer eller juridiske enheder gennemfører transaktioner, der involverer lande, der er opført på Europa-Kommissionens liste over højrisikotredjelande. Disse foranstaltninger skal bestå i en eller flere af følgende:

1) Anvendelse af supplerende elementer af skærpede kundekendskabsprocedurer.

2) Indførelse af relevante skærpede indberetningsmekanismer eller systematisk indberetning af finansielle transaktioner.

3) Begrænsning af forretningsforbindelser eller transaktioner med fysiske personer eller juridiske enheder fra de tredjelande, der er identificeret som højrisikolande”.

 

EU-Kommissionen offentliggjorde den 13. februar 2019 sin senest ajourførte liste, der indeholdt 23 jurisdiktioner med strategiske mangler i deres ordninger for bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme. Listen kan ses via dette link.  

De omfattede var Afghanistan, Amerikansk Samoa, Bahamas, Botswana, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Etiopien, Ghana, Guam, Iran, Irak, Libyen, Nigeria, Pakistan, Panama, Puerto Rico, Samoa, Saudi-Arabien, Sri Lanka, Syrien, Trinidad og Tobago, Tunesien, De Amerikanske Jomfruøer og Yemen.

Det er svært ikke at få en mistanke om politisk korrekthed ved denne oplistning: Det er umiddelbart for eksempel overraskende, at ingen af de tidligere Sovjetrepublikker antages at have strategiske mangler.

Det generelle krav om skærpede procedurer i § 17, stk. 1, vil dog nok ofte slå igennem, når klienter/reelle ejere har hjemsted i, eller en klient handler med, for eksempel Rusland, Ukraine, Kasakhstan, Aserbajdsjan m.v.

§ 17, stk. 1, lyder således uændret:

 

”Virksomheder og personer omfattet af denne lov skal ud over kravene i §§ 11 og 12 gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer, hvor der vurderes at være øget risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme. Virksomheden eller personen skal i vurderingen tage de højrisikofaktorer i betragtning, som fremgår af bilag 3 til loven, og andre højrisikofaktorer, som må skønnes at være relevante”.