Præcisering om videregivelse af oplysninger til SØIK og andre myndigheder – vær beredt!

Faglig nyhedUnderretningspligtige skal underrette om mulig hvidvask eller finansiering af terrorisme, når en mistanke herom ikke kan afkræftes. Hertil skal de videregive oplysninger, når SØIK eller andre kompetente myndigheder anmoder herom. Det sidstnævnte er der indsat en præciserende regel om.

Om revisorVirksomhedsret

Ved lov nr. 553 af 7. maj 2019 blev der vedtaget en række ændringer og skærpelser af hvidvasklovgivningen, der som hovedregel får virkning den 10. januar 2020.

Herunder blev det præciseret, at forespørgsler fra SØIK og andre kompetente myndigheder, når en underretningspligtig har, eller har haft, forretningsmæssige forbindelser med en klient inden for de sidste fem år, skal kunne håndteres. Andre kompetente myndigheder er i dansk sammenhæng Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen, Advokatrådet og Spillemyndigheden.

Bestemmelsen, der reparerer på implementeringen af EU’s 4. hvidvaskdirektiv, er indsat i § 30 som stk. 3:

”Oplysninger, dokumenter og registreringer som nævnt i stk. 1 skal videregives, når Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet eller andre kompetente nationale myndigheder henvender sig til virksomheder og personer omfattet af loven for at få oplyst, om de har eller i de sidste fem år forud for forespørgslen har haft forretningsforbindelser med nærmere angivne personer, og hvori disse forbindelser består. Videregivelsen skal ske gennem sikre kanaler og på en måde, der sikrer fuld fortrolighed i forbindelse med undersøgelserne.”

I fremsættelsesbemærkningerne fremgår det, at underretningspligtige ”skal indrette sig således, at de kan reagere fyldestgørende og hurtigt, når SØIK eller andre kompetente myndigheder henvender sig for at få oplysninger, som nævnt i bestemmelsens stk. 1”.

Som det fremgår, skal kommunikationen ske gennem ”sikre kanaler” og på en måde, der sikrer ”fuld fortrolighed”. Disse krav skal iagttages for ikke at kompromittere en eventuel efterforskning og for at overholde beskyttelseskravene til persondata.