To høringssvar om nye regler om terrorfinansiering og hvidvask

Faglig nyhedFSR – danske revisorer har afgivet to høringssvar om lovændringer vedrørende forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering. Det ene vedrører indsamlingsloven afledet af, at indsamlinger formentlig er et misbrugt instrument til terrorfinansiering. Det andet vedrører hvidvaskloven og konkret Hvidvasksekretariatets funktion og opgavevaretagelse.

Virksomhedsret

FSR – danske revisorer har afgivet høringssvar på to lovændringer.

Det ene høringssvar vedrører et udkast til forslag om ændring af lov om indsamling m.v., som du kan se her.

Generelt støtter FSR - danske revisorer de foreslåede bestemmelser og hensigten om at imødekomme FTAF’s kritik i den seneste rapport fra 2017 om Danmark og her specifikt kritikken vedrørende anbefaling 8 om terrorfinansiering via såkaldte NPO, Non Profit Organizations.

Efter vores vurdering vil ændringerne dog kun styrke terrorforebyggelsen for indsamlinger, der rent faktisk søges tilladelse til.

Der foretages mange skjulte indsamlinger, som skal adresseres på anden vis. Ud over eksempelvis politiets indsats i marken og overvågning af elektroniske indsamlingsplatforme kunne det overvejes generelt at forbyde uopfordrede henvendelser i forbindelse med indsamlinger, og således også ved telefonisk henvendelse til virksomheder. Hertil kunne det være ønskeligt, at det var muligt at beslaglægge opstillede indsamlingsbøsser i tilfælde, hvor det ikke fremgik synligt, at der var givet tilladelse til den konkrete indsamling. Endelig kunne der indføres krav om certificering af elektroniske platforme, før de lovligt kunne benyttes ved indsamlinger.

I et lidt bredere perspektiv kunne det overvejes, om det var muligt at gennemføre bestemmelser, der ramte forenings- og skoleområdet som andre traditionelle kilder til terrorfinansiering.

Du kan se høringssvaret her

Det andet høringssvar vedrører et udkast til forslag til lov om ændring af hvidvaskloven vedrørende Hvidvasksekretariatets funktion og opgavevaretagelse. Du kan se forslaget her.

FSR - danske revisorer støtter generelt de foreslåede ændringer.

Vi er dog bekymrede for, om Hvidvasksekretariatets adgang til at kræve oplysninger af de underretningspligtige efter forslagets § 29, stk. 4, kan komme til at virke for vidtgående i praksis. Vi anerkender behovet for smidighed og hurtighed samt værnene i forvaltningslovens § 32 om saglighed og proportionalitet og retshåndhævelsesloven om behandlingsregler og behandlingsprincipper. Værnene burde dog som minimum fremgå af selve lovteksten.

Vi ville dog klart foretrække, at Hvidvasksekretariatets adgang forudsatte retskendelse, hvilket vel kan ske rettidigt og uden risiko for en uhensigtsmæssig læk af forespørgslen. Adgangen har vel som formål at fremskaffe et grundlag for at kunne vurdere, om der er noget at komme efter. I den sammenhæng forekommer grænserne over til, at oplysningerne ikke kan anvendes ved en konkret mistanke om klientens strafbare lovovertrædelse og ved bedømmelsen af den forespurgtes eventuelle lovovertrædelse, så uskarpe, at en juridisk vurdering ved retskendelse er hensigtsmæssig.

Vi er tilfredse med, at feedback bliver mulig i konkrete sager efter forslagets § 29, stk. 5. Vi havde dog gerne set, at Hvidvasksekretariatets mulighed for at give feedback blev skærpet til et krav herom, ”hvis efterforskningsmæssige hensyn ikke taler herimod”, samt at der blev givet mulighed for, at en underretningspligtig selv kunne udbede sig oplysninger om en konkret sags gang.

Du kan se høringssvaret her