Ydelser uden for revisorloven – omfattet af revisors pligter efter hvidvaskloven?

Faglig nyhedFSR – danske revisorers hvidvaskarbejdsgruppe har udarbejdet en række eksempler på opgaver, hvor revisor efter udvalgets vurdering typisk er, eller ikke er, omfattet af hvidvaskreglerne, selv om opgaverne ligger uden for revisorloven.

Om revisor

Revisors ydelser er bredt omfattet af hvidvaskreglerne. Således ligger det helt fast, at alle opgaver inden for revisorloven – dvs. erklæringsopgaver med sikkerhed (revisorlovens § 1, stk. 2) og erklæringsopgaver uden sikkerhed (revisorlovens § 1, stk. 3) – omfattes.

Usikkerheden knytter sig dermed til klassifikationen af opgaver uden for revisorloven. Følgende fremgår af de specielle bemærkninger til lovens § 1, stk. 1, nr. 15 (jf. lovforslag nr. L 41 – forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, s. 70-71):

”Pligterne efter dette lovforslag omfatter kun forhold, der ligger inden for rammerne af den opgave, som revisoren har påtaget sig. Revisionsvirksomhed omfatter en bred vifte af opgaver til en bred skare af kunder. Opgaver, der kan betegnes som en revisors kerneopgaver, kan blandt andet omfatte revision, afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed, bogholderi, forberedelse af årsregnskaber og perioderegnskaber, skatte-, selskabs- og investeringsrådgivning, opgaver hvor kravet om revisorattestation er pålagt kunden ifølge lovgivning eller ifølge private aftaler, opgaver i forbindelse med insolvensbehandling og rådgivning om risikostyring, interne kontroller, bogholderi, regnskabsførelse m.v.

[…]
En revisionsvirksomhed kan have opgaver, der ikke omfatter revisionsopgaver, og i det tilfælde falder disse opgaver uden for lovens anvendelsesområde. Det kunne eksempelvis være, hvis revisionsvirksomhedens HR-afdeling står for rekrutteringer til lederstillinger hos en kunde.”

Disse bemærkninger er langt fra udtømmende. Derfor har FSR – danske revisorers hvidvaskarbejdsgruppe opstillet nedenstående afgrænsninger.

Positiv afgrænsning – ydelser, som er inden for hvidvaskloven:

 1. Ydelsen er accessorisk til en erklæringsopgave – med eller uden sikkerhed. Eksempler herpå er regnskabsopstilling eller opgørelse af skattepligtig indkomst.

 2. Enhver form for skatterådgivning, herunder compliance-opgaver relateret til skat.

 3. Enhver form for ydelse, som er relateret til en transaktion, hvorved det forstås, at et eller flere aktiver overføres eller overdrages. Det vil sige corporate finance, M&A, Deal Advisory services omfattende f.eks. salgsmandat, due diligence, finansiering.

 4. Økonomirådgivning og -assistance, f.eks. bogføring, interne procedurer og kontroller relateret til økonomifunktionen, udlån af medarbejdere til økonomifunktionen.        

Generelt bemærkes, at den ovenstående opremsning er vejledende og ikke udtømmende. Ved tvivlstilfælde skal opgaven anses for omfattet.

Negativ afgrænsning – ydelser, der som udgangspunkt falder uden for hvidvaskloven:

 1. Rådgivningsydelser relateret til overholdelse af lovgivning (eksklusive de områder, der er nævnt i den positive afgrænsning, herunder f.eks. skatte-/afgifts-, regnskabs- og selskabs-lovgivningen), f.eks. GDPR, ansættelsesret og finansiel regulering.
 2. Udformning og implementering af ERP eller andre it-systemer, implementering af Artificial Intelligence (AI) og robotter, it-sikkerhedsrådgivning, f.eks. cyber security eller vurdering (uden erklæring), generel ledelsesrådgivning om f.eks. strategi.

 3. Andre konsulent-/rådgivningsydelser som f.eks. it-strategi, koncernstrategi, kunde-, marked- og supply-chain-strategi, ledelsesprogrammer, optimering af it-strategi/-ledelse samt systemintegration.

 4. Due diligence vedrørende it. 

 5. HR-ydelser, herunder rådgivning og/eller assistance med coaching og teambuilding, rekruttering.

 6. Undervisningsaktiviteter.

 7. Facilitering af workshops. 


Kontakt

 • Lars Kiertzner

  Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

  Tirsdag til torsdag