FEE Policy Papers - 5 indlæg til debatten om revisors fremtidige rolle og funktion

Faglig nyhedFEE (the Federation of European Accountants) ønsker med disse 5 indlæg at bidrage til en proaktiv dialog med samtlige interesserede parter om revisors fremtidige rolle og funktion. De 5 indlæg skal ses i lyset af de igangværende drøftelser om revisor branchen afledt af Europa Kommissionens Grønbog om Audit Policy fra efteråret 2010

Revisors fremtidige rolle og rapportering

FEE er enige med EU i, at status quo inden for revision ikke er en option. Revision er en væsentlig faktor i samfundet, og revisors rolle må overvejes i takt med de hastige ændringer, der sker i dagens forretningsliv og de finansielle systemer.

At reducerer kløften mellem offentlighedens forventninger til en revision og revsionens faktiske indhold er væsentlig, men ændringer i revisionen eller revisors rapportering skal gennemføres, så de ikke får utilsigtede konsekvenser. Revisors rolle kan udvides så erklæringsafgivelsen eksempelvis omfatter virksomhedernes risikostyring eller fremadrettede oplysninger, men revisors rolle skal fastlægges under hensyntagen til de forpligtelser, der følger med.

Forslag om at ændre ansvaret for regnskabet og regnskabsaflæggelsen (som ligger hos ledelsen og ikke revisorerne) eller ansvaret for de finansielle informationer, der offentliggøres, skal nøje overvejes.

Ændringer vil kræve en omfattende vurdering og undersøgelse af de finansielle rapporteringssystemer i hvilken forbindelse FEE  har taget initiativ til at overveje reformen af 4. og 7. direktiv og de mulige fordele ved "integreret rapportering", der vil bringe virksomhedernes rapporteringer af så vel finansielle som ikke finansielle informationer under en fælles begrebsramme.

Begge er det forhold der vil kunne medføre væsentlige ændringer i virksomhedernes rapportering og dermed også i revisors rolle.

FEE's Briefing paper om revisors rolle og rapportering-> her

Revisors levering af ikke - revisionsydelser til revisionsklient

FEE påpeger det uhensigtsmæssige i, at man i drøftelserne om revisors uafhængighed og revisors mulighed for at yde andre ydelser end revision til revisionsklienter ikke i tilstrækkelig grad synes at skelne mellem arten af de ydelser revisor leverer eller at tage hensyn til de forskellige karakteristika, der måtte knytte sig til revisionsklienterne, der modtager sådanne ydelser.

Et total forbud mod levering af ikke - revisionsydelser til revisionsklienter for at sikre revisors uafhængighed vil kunne være til skade både for revisionen og for virksomhederne. Revisors levering af andre ydelser end revision vil udover at være til gavn for modtager således ofte også have en positiv virkning på revisionen i relation til øget kvalitet og effektivitet.

Ingen tvivl om at visse ydelser ikke kan ydes af virksomhedens revisor, hvis dennes uafhængighed skal være intakt , men allerede i dag er der i de fleste EU lande etableret regler, der regulerer dette område.

For danske revisorer er området således reguleret af henholdsvis revisorloven og IFAC's etiske regler. 

FEE's Briefing Paper om levering af ikke revisionsydelser til revisions klienter -> her

Virksomhedernes valg af revisor

Indlægget redegør for de aktuelle forhold, der i de enkelte lande knytter sig til valget af revisor, gennemsigtigheden af processen der omgiver dette valg og aktionærernes reelle involvering i dette valg.

FEE kommer ind på betydningen af den eksisterende markedskoncentration på markedet for revision, der domineres af the BIG 4 og de mulige konsekvenser, der kan være ved gennemførelsen af nogle af de forslag, der er fremsat ved behandlingen af EU's Grønbog om Audit Policy. 

FEE's Briefing paper om valg af revisor -> her

Tilsyn med revisor professionen

Der redegøres i indlægget for de nationale revisionstilsyns sammensætning og funktion, herunder det samarbejde der finder sted på tværs over grænserne mellem tilsynene i de enkelte EU lande. FEE støtter en udvidelse af dette samarbejde, der forudsætter yderligere harmonisering af de enkelte landes tilsyn med revisorerne.

FEE's Briefing paper om tilsyn med revisorerne -> her

Europæisk pas for revisorer og revisionsfirmaer

I indlægget drøftes mulighederne for at introducere et europæisk pas til revisorer og revisionsfirmaer, således at der inden for Europa bliver mulighed for at udføre revisioner i andre lande end det land, hvori revisor har opnået sin godkendelse.

FEE støtter introduktionen af et sådan pas. Væsentlige forudsætninger, som harmonisering af uddannelse og implementering af fælles standarder om revision, vil dog skulle opfyldes, før et europæisk pas for revisorer kan blive en realitet.

FEE Briefing Paper europæisk pas for revisorer -> her