FEE fremsætter løsningsforslag vedrørende kontroversielle emner i relation til revisionspolitik i EU

Faglig nyhedDen europæiske revisororganisation, FEE, har i fire notater redegjort for revisorprofessionens holdninger til aktuelle emner, som debatteres i forbindelse med oplæg fra EU-Kommissionen til ny regulering af revisorprofessionen, bl.a. regler om andre ydelser til revisionskunder, der er virksomheder af interesse for offentligheden, samt nye regler om revisionspåtegninger.

Om revisor

Den europæiske revisororganisation, FEE, har udsendt Policy Statements med holdninger til fire af de emner, som er mest omdiskuteret, i forbindelse med EU-Kommissionens forslag til ny regulering af revisorprofessionen - den såkaldte revisionspolitik ("Audit Policy").

Notaterne gør i en kortfattet ikke-teknisk form rede for revisorprofessionens fælles holdninger på europæisk plan.

Notatetne indeholder professionens egne forslag og anbefalinger til, hvordan de pågældende problemstillinger kan håndteres i forbindelse med de ændringer til EU-Kommissionens forslag, som er undervejs i regi af Ministerrådet og Europa-Parlamentet.

Notaterne omhandler bl.a. regler om muligheder for andre ydelser til revisionskunder, der er virksomheder af interesse for offentligheden, samt nye regler om revisionspåtegninger, idet FEE anerkender, at informationsværdien af revisionspåtegninger og revisors kommunikation med den reviderede virksomhed skal styrkes. Herunder argumenteres for, at der gives mere information i revisionspåtegningen om brug af going concern-forudsætningen og om de revisionsmetoder, der er anvendt i lyset af den konkrete virksomheds specifikke revisionsmæssige risici. Endelig støtter FEE i notatet om "Adoption of ISAs", at de internationale revisionsstandarder (ISA) skal indføres i fælles europæisk regi og være gældende i alle 27 EU-lande, samt at der skal indgå et proportionalitetsprincip i revisionsdirektivet, således at man undgår en uforholdsmæssig stor byrde i relation til revisionshandlinger og dokumentation i små og mellemstore virksomheder (proportionaliteten er nævnt i den foreslåede artikel 43 (a) og 43 (b) samt i den foreslåede artikel 29 (k)).

FEE understreger, at der bør arbejdes for en regulering via europæiske direktiver, der skal implementeres i national lov og eventuelt tilpasses til de enkelte medlemslande, og ikke via forordninger fra EU, der vil være direkte gældende uden mulighed for national implementering og tilpasning. Ifølge EU-Kommissionens oplæg til ny revisionspolitik skal de fleste materielle regler for revision i virksomheder af offentlig interesse (Public Interest Entities - PIEs) reguleres i en forordning.

Notaterne forventes at indgå i den løbende debat i EU-regi om ændringer af det eksisterende revisordirektiv fra 2006 samt debatten om en eventuel europæisk forordning rettet mod revisionen i virksomheder af interesse for offentligheden (PIEs). Der har fra europæiske politikere m.fl. - ikke mindst i lyse taf finanskrisen - været efterlyst klare holdninger fra revisorprofessionen om tiltag, der kan styrke revisionen og tilliden til regnskabsrapporteringen. FEE er interesseret i at modtage kommentarer til de i notaterne anførte holdninger og løsningsforslag fra alle interesserede parter.

Notaterne fra FEE, der alle er udsendt i juli 2012, kan downloades her:

Provision of Non-Audit Services to Audit Clients that are PIEs

Improved Auditor Reporting

Public Oversight of Statutory Auditors and Audit Firms

Adoption of ISAs in the European Union