Aftalte arbejdshandlinger anvendes kun lidt - fra undersøgelsen af de lidt under 700.000 årlige erklæringer

Faglig nyhedCBS’ og FSR – danske revisorers erklæringsundersøgelser dokumenterer, at aftalte arbejdshandlinger har en meget begrænset udbredelse i forhold til det potentiale, som denne type af erklæring umiddelbart rummer i kraft af at kunne skræddersyes direkte efter behovet i den konkrete situation.

Om revisorRevision

CBS’ og FSR – danske revisorers erklæringsundersøgelse viser, at erklæringer om aftalte arbejdshandlinger ikke er særligt udbredte. For private erhvervsdrivende virksomheder skønnes det, at der årligt afgives ca. 11.000 erklæringer om aftalte arbejdshandlinger, svarende til kun 1.8 % af samtlige erklæringer. På det kommunale område og for fonde/foreninger er de tilsvarende skøn ca. 400/4,1 % og 1.000/4,5 %.

Ud over de talmæssige opgørelser blev revisorerne spurgt, om der er en tendens til øget udbredelse af aftalte arbejdshandlinger. De deltagende revisorer blev bedt om at vurdere, i hvilket omfang der afgives erklæringer om aftalte arbejdshandlinger for klienter, der ikke tidligere har rekvireret sådanne erklæringer. Generelt lå revisorerne lavt på spørgsmålet, der skulle besvares på en 0-4 skala, hvor 0 svarer til ”aldrig” og 4 ”meget ofte”. Der er en svag tendens til, at statsautoriserede revisorer samt mellemstore og store revisionsvirksomheder afgiver erklæringer om aftalte arbejdshandlinger lidt hyppigere; men stadig på et meget lavt niveau. Eksempelvis ligger revisorer i store revisionsvirksomheders vurdering gennemsnitligt mellem ”næsten aldrig” og ”engang imellem” og tættest på ”næsten aldrig”.

Dette er overraskende, idet aftalte arbejdshandlinger faktisk kan være passende i mange konkrete tilfælde.

Den meget negative og ansvarsbegrænsende tekst, der afslutter den vejledende udformning af erklæringen, kan bære en del af skylden for den begrænsede udbredelse, jf. nedenstående citat fra bilaget i ISRS 4440 DK:

”Da ovennævnte arbejdshandlinger hverken er en revision eller gennemgang i overensstemmelse med danske revisionsstandarder, udtrykker vi ikke nogen grad af sikkerhed om opgørelsen af xxx for perioden 1. januar til 31. december 201#.
Hvis vi havde udført yderligere arbejdshandlinger, revideret eller udført review i overensstemmelse med danske revisionsstandarder, kunne andre forhold være fundet og rapporteret.
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet med det formål, der er nævnt i denne erklærings indledning, og til Deres brug. Den må ikke bruges til noget andet formål eller videregives til nogen anden. Erklæringen vedrører kun de oplysninger og forhold, der er nævnt ovenfor, og kan ikke udstrækkes derudover”.


Det forekommer unødigt negativt at opliste alt det, revisor ikke har gjort, hvilket kan skabe misforståelser omkring værdien af erklæringen. Som følge af, at handlingerne anføres i erklæringen, burde det være tydeligt, at der ikke er udført revision/review eller handlinger ud over de anførte handlinger. Standarden ISRS 4400 DK stiller imidlertid krav om, at de pågældende ”budskaber” indgår i erklæringen.

En anden faktor, der kan begrænse udbredelsen, er, at det kræver præcision at beskrive de handlinger, som revisor skal udføre, ret præcist. Det kræver således indsigt hos opdraggiver at sikre sig, at de beskrevne handlinger dækker behovet.

Analyse af revisorerklæringer