Ikke-godkendte revisorer reviderer langt de fleste almindelige fondes regnskaber - fra undersøgelsen af de lidt under 700.000 årlige erklæringer

Faglig nyhedReguleringen af revision af almindelige fonde er meget speciel i den forstand, at ikke-godkendte revisorer i vidt omfang og under visse, noget usædvanlige, forudsætninger kan udføre revisionen. Erklæringsundersøgelsen dokumenterer – så vidt vides – for første gang, at langt hovedparten af de almindelige fonde revideres af ikke-godkendte revisorer.

Om revisorRevision

Det antages, at der er ca. 13.000 almindelige fonde – tallet er usikkert, da der siden 1992 ikke har eksisteret et centralt fondsregister. I undersøgelsen skønnes det, at godkendte revisorer afgiver ca. 3.000 årsregnskabserklæringer for almindelige fonde. Det indebærer, at kun godt 23 % af de almindelige fondes regnskaber er revideret af godkendte revisorer.

Reglerne om revision i almindelige fonde er helt specielle. Når egenkapitalen ikke overstiger 3 mio.kr., kan enhver myndig person, der opfylder specifikke uafhængighedsregler i fondsloven, være revisor. I større almindelige fonde skal revisor være godkendt – eller være en advokat eller en godkendt forvaltningsafdeling, der selv skal have udarbejdet regnskabet. Som bibemærkning er det noget usædvanligt at se et sådant lovkrav i lyset af sædvanlig uafhængighedsregulering. Det er rimeligt at antage, at godkendte forvaltningsafdelinger er hovedaktører på området.

Ikke-godkendte revisorer, herunder advokater og godkendte forvaltningsafdelinger, er ikke underlagt formelle krav til blandt andet revisionsfaglig kompetence og offentlig systematisk kvalitetskontrol tilsvarende dem, som gælder for godkendte revisorer.

Dette indebærer åbenlyst konkurrenceforvridning. Denne forøges yderligere i tilfælde, hvor der kan tilbydes en samlet pakke bestående af forvaltning af en fonds formue, aflæggelse af regnskab for fonden og endelig revision af fondens regnskab.

FSR – danske revisorer gjorde i sit høringssvar i foråret 2014 blandt andet opmærksom på denne konkurrenceforvridning, behovet for bedre regnskabsregler samt usikkerheden om revisionens kvalitet og uafhængighed. Høringssvaret blev fulgt op af spørgsmål til ministeren og foretræde for Justitsudvalget, uden at det førte til resultater: Revisionsordningen, som har foreligget i samme form siden 1991, blev fastholdt.

Med erklæringsundersøgelsen foreligger der, så vidt vides, for første gang viden om problemets omfang: Det ser ud til, at langt hovedparten – lidt mere end tre fjerdedele – af de ca. 13.000 fondsregnskaber revideres af ikke-godkendte revisorer.

Analyse af revisorerklæringer