Svensk udvalgsrapport om erstatningsbegrænsning fremlagt

Faglig nyhedEU har i 2008 udarbejdet en henstilling om, at medlemslandene indfører regler for begrænsning af hvor store erstatninger, revisorer kan komme til at udbetale. Da landene har forskellige retssystemer kan EU ikke indføre regler, men opfordrer hvert land til selv at finde en løsning.

Om revisor

I Sverige har der som en del af processen med at implementere den nye EU-lovgivning sideløbende været gennemført et udredningsarbejde om revisorens erstatningsansvar.
Dette kulminerede, da udvalgsformanden, Kristina Ståhl, afleverede sin betænkning til Justitsminister Morgan Johansson.

Det konstateres i rapporten, at EU kommissionen længe har udtrykt bekymring over, at der opstår samfundsproblemer, hvis der er for få revisionsfirmaer, der kan tage sig af de store kunder.

Ifølge rapporten er det sandsynligt, at risikoen for store erstatningsudbetalinger er en af de faktorer, der fører til markedskoncentration i revisionsbranchen. Derfor er der ifølge rapporten anledning til at overveje, om der gennem en ændring i den gældende lovgivning kan ske en formindskelse af risikoen for, at erstatningsudbetalingerne kan få skadelige virkninger på samfundet.

Lovforslag: Muligt at indføre begrænsning over for klienten
Rapporten indeholder et lovforslag, som vil gøre det muligt at lave aftaler mellem den reviderede virksomhed (eksempelvis aktieselskaber og banker) og revisor, som begrænser revisorens udbetalinger i erstatning til virksomheden. Aftalen skal godkendes på generalforsamlingen i virksomheden.

Begrænsningen på erstatningen gælder ikke over for tredjemand. Begrænsningen gælder alene, når der er tale om simpel uagtsomhed, og ikke hvis revisor har handlet groft uagtsomt eller forsætligt. 

Lovforslag: Oplysning om ledelsesansvarsforsikring
I situationer hvor revisor og ledelse hæfter solidarisk opstår der det problem, at parterne ikke er jævnbyrdige, og det betyder ofte, at revisor kommer til at betale, da revisor har en lovpligtig forsikringsdækning.

Reglerne om solidarisk hæftelse havde ikke til hensigt, at den ene part skulle betale alt, men snarere at skadelidte kunne gå til en enkelt ansvarlig, som så kunne hente penge via regres mod de øvrige skadevoldere. Det er bare ikke nemt, når der ikke er nogle penge at hente. Rapporten indeholder derfor et forslag til en ny regel om, at det af de reviderede virksomheders beretninger skal fremgå, hvilke dækninger ledelsen har i form af ledelsesansvarsforsikringer.

Lovforslag: Skadeudbetaling afhængig af ansvarsfordeling
Man har overvejet, om reglerne for ansvarsfordeling mellem virksomhedens ledelse og revisor er hensigtsmæssige, da man ikke anser det for ønskværdigt, at revisor kommer til at bære en uforholdsmæssig del af byrden, hvis et tab skal erstattes. Ansvarsfordelingen ændres ikke, men proportionaliteten præciseres i loven for så vidt angår skadeudbetalingen, der skal afhænge af ansvarsfordelingen mellem de forskellige organer i selskabet.

Læs den svenske rapport her