Udvidet gennemgang valgt i begrænset omfang – fra undersøgelsen af de lidt under 700.000 årlige erklæringer

Faglig nyhedCBS’ og FSR – danske revisorers erklæringsundersøgelse viser, at udvidet gennemgang er valgt i begrænset omfang. Ydelsen er især valgt i større regnskabsklasse B-virksomheder, hvor dette er det eneste alternativ til revision, og erklæringen vælges hyppigst, når statsautoriserede revisorer og større revisionsvirksomheder har opgaven.

Om revisorRevision

Undersøgelsen viser, at udvidet gennemgang er valgt i begrænset omfang. Blandt de små B-virksomheder, der ikke helt har fravalgt revisor, vælges udvidet gennemgang af 5 %, mens de store B-virksomheder er oppe på 8 %. Dette svarer til, at ca. 12.000 B-virksomheder samlet set har valgt udvidet gennemgang.

Forskellen mellem små og store B-virksomheder kan skyldes, at omkostningsbesparelsen er relativt størst i de store, hvor de egentlige revisionshandlinger fylder mere end i en lille B-virksomhed med behov for regnskabsassistance. Endvidere kan den interne kontrol i en stor B-virksomhed forebygge, at der opstår behov for yderligere handlinger ved mistanke om væsentlige fejl på ressourcekrævende undersøgelses-områder som varebeholdninger og debitorer. Opstår en sådan mistanke, skal det føre til yderligere handlinger allerede i review og direkte afledt heraf i udvidet gennemgang.

Størstedelen af de respondenter, som har klienter med mulighed for at vælge udvidet gennemgang, har ingen klienter, som har valgt dette. Det gælder for 74 % af respondenterne med små B-virksomheder og for 80 % af respondenterne med store B-virksomheder som klienter.

Det begrænsede omfang kan formentlig delvist henføres til, at valget af udvidet gennemgang skal ske på en ordinær generalforsamling, hvilket virksomheder let kunne overse i perioden, fra den generelle lov blev vedtaget i december 2012, og frem til den detaljerede udmøntning i en særlig standard forelå som bilag til den nye erklæringsbekendtgørelse i marts 2013.

Nærmere analyser viser, at udvidet gennemgang især vælges i virksomheder, der er klienter hos statsautoriserede revisorer i større revisionsvirksomheder. I små B-virksomheder vælges ydelsen således hos 7,3 % af de statsautoriserede revisorers klienter, men kun af 3,9 % af de registrerede revisorers klienter. Tilsvarende er tallene 11,9 % for store revisionsvirksomheder, men kun henholdsvis 3,5 og 4,0 % for de mellemstore og de små revisionsvirksomheder.

Nogle få respondenter fremsætter kommentarer om udvidet gennemgang. Kommentarerne understøtter den begrænsede udbredelse. Nogle er kritiske over for ydelsen, mens andre opfatter det som et spørgsmål om tid, før den vinder indpas. Nedenfor er anført et par eksempler.

  • ”Brug af udvidet gennemgang contra review – synliggørelse af, at den danske standard er et fejlprodukt, som blot forvirrer mere, end det gavner”.

  • ”Uanset drøftelser omkring revisionspligt eller ej, så efterspørger finansieringspartnere og især banker revisionspåtegninger på årsrapporter. De er endnu ikke så vilde med den udvidede gennemgang, men det er nok mest et spørgsmål om information og undervisning”.

  • ”Undersøgelsen vil være mere interessant om et år, når overgang til udvidet gennemgang har forplantet sig. For langt størsteparten af vores kunder, som er mindre erhvervsdrivende, hvad enten de er personer eller selskaber, oplever vi, at selve erklæringen har lavere værdi end brevpapiret – forstået på den måde, at tilliden følger mere med vores navn end selve erklæringen over for de lokale banker”.    

Analyse af revisorerklæringer

Kontakt

  • Lars Kiertzner

    Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

    Tirsdag til torsdag
    4193 3149

Assistanceerklæringer og erfaringer med udvidet gennemgang

Dette kursus fokuserer på de praktiske forhold i Udvidet Gennemgang med vægt på bl.a. praktiske fortolkninger og eksempler, der er offentliggjort siden reglernes ikrafttræden.

21. oktober på Sjælland
24. oktober i Kolding