Lempelse af revisionspligten - FSRs høringssvar

HøringssvarFSR har d. 7. april 2010 fremsendt vedhæftede høringssvar til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vedr. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (lempelse af revisionspligten).

FSR har d. 7. april 2010 fremsendt vedhæftede høringssvar til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vedr. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (lempelse af revisionspligten).

FSR ser ikke revision som en administrativ byrde. Vi anerkender imidlertid, at ikke alle virksomheder nødvendigvis har samme behov for en revision. FSR’s Revisionstekniske Udvalg har derfor udarbejdet et udkast til en særlig dansk erklæringsstandard, som er tilpasset behovene i mindre virksomheder, der fravælger revision. FSR er tilfredse med, at lovforslaget indebærer, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal drøfte indhold og anvendelsesområde for en sådan erklæringsstandard.

Høringssvaret udtrykker skepsis overfor den hidtil anvendte metode til evaluering af erfaringerne med lempet revisionspligt.

FSR forslår endvidere, at SKAT tillægges kompetence til at anmode Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om at pålægge en virksomhed revision i op til 3 regnskabsår.

FSR udtrykker endvidere tilfredshed med, at lovforslaget indebærer, at Revisorkommissionen vil blive bedt om at se nærmere på revisoruddannelsen og komme med forslag til evt. ændringer af denne.

Høringssvar