Hvad betyder Brexit for revisorbranchen?

Faglig nyhedBrexit vil have nogle negative konsekvenser for revision på tværs af UK og EU’s resterende 27 medlemsstater (EU 27) – læs hvilke, og hvordan de kan afhjælpes.

FSR - danske revisorerRevisionInternationaltOm revisor

Revisorbranchen samarbejder i vid udstrækning i hele EU og på tværs af landegrænserne for at opfylde og sikre virksomhedernes, deres interessenters og investorers behov og understøtte markedernes integritet og stabilitet. Dette gælder især, når det gælder den lovpligtige revision af virksomhedernes årsregnskaber. Lovpligtig revision er således også reguleret via revisionsdirektivet (2014/43/EU), og yderligere mere gælder der via en EU-forordning (537/2014) særlige EU-regler for revisionen af virksomheder af interesse for offentligheden.

Grænseoverskridende aktiviteter inden for EU er baseret på det europæiske indre marked for kapital, varer, mennesker og tjenesteydelser. Dette betyder i relation til UK og Brexit konkret, at der i dag er:

 • Ca. 300 virksomheder fra EU 27, der udsteder værdipapirer på britiske regulerede markeder
 • Ca. 120.000 virksomheder, der har moderselskaber og datterselskaber på tværs af UK og EU 27, samt
 • Et betydeligt antal virksomheder, ofte små og mellemstore virksomheder (SMV'er), der har operationelle, kommercielle eller andre forretningsbånd på tværs af UK og EU 27.

EU-reglerne for lovpligtig revision gør det lettere for EU-revisorer og revisionsfirmaer at samarbejde og foretage revisioner på EU-plan, ligesom reglerne tillader og regulerer, hvordan de nationale tilsynsmyndigheder kan samarbejde på tværs af landegrænserne. Dette bidrager til kvaliteten af virksomhedernes årsrapporter, især i grænseoverskridende koncerner, overalt i EU.

Der er stor risiko for, at UK’s kommende udtræden af EU – Brexit - vil have negative konsekvenser for den ensartede regulering af lovpligtig revision i Europa. Brexit vil påvirke såvel de enkelte virksomheder som det samlede marked, og især, hvor virksomheder og revisionsfirmaer arbejder på tværs af EU og UK. Risikoen er især i den retlige usikkerhed, for eksempel i forhold til revisionsrapporternes gyldighed, der vil opstå, ligesom der vil kunne komme overlappende lovkrav for virksomheder, der arbejder på tværs af EU og UK.

Endvidere vil følgende uhensigtsmæssige forhold gøre sig gældende ved Brexit, medmindre der kan indgås en aftale, som tager højde for forholdene:

 • Godkendelse og registrering af revisorer og revisionsvirksomheder baseret på ”hjemstatsgodkendelse” vil ikke længere være muligt imellem UK og EU 27. Det vil f.eks. sige, at en dansk godkendt revisor ikke længere automatisk vil blive godkendt i UK og omvendt.
 • Arbejdspapirer og andre dokumenter vedr. revisionen fra de 27 EU-medlemsstater og deres kompetente myndigheder vil ikke længere kunne overføres mv. til UK og dets kompetente myndighed og omvendt.
 • Kvalitetskontrol i EU 27 kan ikke længere i forhold til UK baseres på de principper om ”hjemstatskontrol” og ”værtslandskontrol”, som er vedtaget i EU-reguleringen. Det vil betyde dobbeltkontroller og øgede udgifter for revisionsvirksomhederne.
 • EU 27-bestemmelser, som letter samarbejdet mellem kompetente myndigheder i medlemslandene i forbindelse med undersøgelser og sanktioner ved mangelfulde revisioner, vil ikke længere gælde i UK og omvendt. Det betyder, at der ikke kan udveksles oplysninger om f.eks. problematiske revisorer eller revisionsvirksomheder.
 • UK vil ikke længere være medlem af udvalget for europæiske tilsynsmyndigheder (CEAOB), og EU 27 og UK vil ikke længere have et institutionaliseret samarbejde om spørgsmål vedrørende grænseoverskridende kvalitetskontroller og undersøgelser.

Konsekvensen af ovenstående vil bl.a. være, at der ikke længere er noget retsgrundlag for, at en (koncern) revisionsrapport underskrevet af en EU 27-revisor skal accepteres som gyldig af en udsteder på de britiske regulerede markeder. En koncern, der er registreret i UK, skal revideres af en britisk revisor. Omvendt vil revisionsrapporten fra en britisk koncernrevisor i et EU-selskab ikke længere være gyldig til notering på et af EU 27-regulerede kapitalmarkeder.

For at forhindre sådanne negative konsekvenser af Brexit er der brug for, at der rettidigt opnås en hensigtsmæssig ordning mellem EU 27 og UK.

FSR – danske revisorer arbejder, bl.a. via sin europæiske organisation Accountancy Europe, på, at der i forbindelse med Brexit indgås aftaler, der kan sikre et fortsat effektivt revisionsarbejde på tværs af UK og EU 27. Herunder også, at der hurtigst muligt kan træffes en afgørelse på EU-plan om anerkendelse af det britiske regelsæt for lovpligtig revision som tilstrækkeligt og ligeværdigt, sådan som det er sket med for eksempel det amerikanske regelsæt. En sådan afgørelse vil lette samarbejdet til gavn for både virksomhederne og deres interessenter og investorer, og dermed samfundet som helhed.

Dansk Erhverv har beskrevet nogle af de mere generelle implikationer af Brexit.

Du kan læse om disse her

 

Kontakt

 • Vibeke Sylvest

  Chefkonsulent, Cand.jur, MPA

  6070 8791