Minikonference om revisors ansvar den 23. juni 2011

Faglig nyhedDansk Erhverv og FSR inviterer til en minikonference, der belyser udviklingen i revisors erstatningsretlige ansvar og hvor der lægges op til en debat om mulige løsninger. Minikonferencen afholdes hos Dansk Erhverv, Slotsholmsgade 1-3, København, den 23. juni 2011.

Deltag i minikonference om Revisors erstatningsansvar: Grænser for ansvar - ret og rimeligt

Revisor har betydelig risiko for at blive mødt med erstatningskrav for fejl og mangler i et regnskab. Dette skyldes givetvis, at revisor efter dansk rets almindelige erstatningsregler – hvis han/hun har blot en lille andel i den forvoldte skade - hæfter solidarisk med andre skadevoldere (bestyrelse og direktion). Disse erstatningskrav kan være ude af proportioner med det, som kan tilskrives revisors eventuelle fejl eller forsømmelser.

Erstatningskravene i en virksomhed, der er brudt sammen, kan udgøre uhyre store summer. Aktionærer og kreditgivere kan forsøge at påberåbe sig at have mistet ikke blot det oprindelige indskud, men markedsværdien af selskabet, som kan indeholde en kapitalisering af markedets forventninger til fremtidig vækstpotentiale i et selskab. Dermed kan erstatningen i princippet udgøre beløb og transaktioner, som kun i ringe omfang har med det konkrete regnskab, revisor har revideret, at gøre, og som slet ikke har relation til den honorarindtægt, der er forbundet med opgaven.

Revisor har mulighed for at forsikre sig mod sit, i princippet ubegrænsede, erstatningsansvar, men den mulighed er begrænset. Der er kun få forsikringsselskaber, som tilbyder dækning af revisoransvar. Revisionsfirmaerne må derfor acceptere selvrisiko samt stigende præmier til forsikringsdækning, og revisorerne har risiko for at udrede ubegrænsede erstatninger ud over forsikringssummen. Desuden er revisors ansvar personligt, idet han hæfter personligt sammen med den revisionsvirksomhed, som opgaven udføres igennem.

Udøvere af revisorerhvervet er dermed i en meget udsat situation med risiko for økonomisk sammenbrud ved potentielle ”catastrophic claims”. Hvis en af de store revisionsvirksomheder bryder sammen, vil det i alvorlig grad kunne øge koncentrationen og forværre valgfriheden og konkurrencen på dele af markedet for revisorydelser. Problemstillinger ved koncentrationstendenser er et aktuelt emne i drøftelserne af EU’s grønbog om revisorer og er under overvejelse i en komite under det britiske Overhus.

Begrænsning af revisors erstatningsansvar vil mindske risikoen ved ”catastrophic claims” og kan gøre det lettere for mindre revisionsvirksomheder at komme ind på dette markedssegment - med øget konkurrence og valgfrihed til følge.

EU-Kommissionen har på den baggrund i 2008 udsendt en henstilling til medlemslandene om at indføre en ansvarsbegrænsning, og der er i henstillingen skitseret forskellige metoder, som medlemsstaterne kan anvende. Flere EU-lande har indført begrænsninger i erstatningsansvaret.

Den danske regering har imidlertid ikke fulgt op på EU’s henstilling.

Dansk Erhverv og FSR ønsker med dette seminar at belyse problemstillingerne og muliggøre en debat om mulige løsninger.

Det er gratis at deltage for medlemmer af FSR - danske revisorer, men der er begrænset deltagerantal. Tilmelding kan sendes til Dansk Erhverv, att. Jeanette Rohd Gernsøe, e-mail: jrp@danskerhverv.dk, senest den 15. juni 2011.

Program for minikonference om revisors ansvar 23. juni 2011 på Børsen, Slotsholmsgade