Revisorlovsudkast: Kvalitetskontrollen ændres markant og med fair sanktionering

Faglig nyhedDet netop udsendte revisorlovsforslag medfører en større omorganisering af tilsynet med revisionsfirmaer og revisorer. Den fremtidige kvalitetskontrol bliver moderniseret, og der lægges med lovudkastet op til et mere risikobaseret og proportionalt tilsyns- og kontrolsystem.

KvalitetOffentlig sektorOm revisorRegnskabRevisionSMV

”Tilsynet med revisionsvirksomheder og revisorer bidrager til, at brugerne af revisorernes arbejde kan have tillid til, at kvaliteten er høj. Det er afgørende for FSR – danske revisorer, at denne kvalitet og tillid opretholdes. Det nye tilsyn med revisorer skal have en mere risikobaseret og proportional tilgang, så vi opnår et omkostningseffektivt tilsyn, og uden at der slækkes på den reelle kvalitet”, siger statsautoriseret revisor Jens Otto Damgaard, formand for FSR – danske revisorer.

FSR – danske revisorer offentliggjorde i foråret 2015 oplægget ”Seks forslag til et nyt og effektivt kvalitetskontrolsystem”, der bl.a. peger på behovet for en mere risikobaseret og omkostningseffektiv kontrol.

”Det tilsyn, som regeringen lægger op til, giver meget bedre rammer for mere dialog og vejledning med revisionsvirksomhederne og revisorerne. Det får derved også en reel disciplinerende og motiverende effekt, uden at dette nødvendigvis behøver at føre til automatiske bøder", siger Jens Otto Damgaard.

Lovens anvendelsesområde lægger op til en uændret begrebsramme dækkende erklæringer med sikkerhed, hvor kvalitetskontrollen fortsat vil omfatte alle erklæringer med sikkerhed. Til gengæld vil fremtidens kvalitetskontrol basere sig på et risikobaseret tilsyn i forhold til udvælgelse af revisionsvirksomheder og enkeltsager til kontrol og med et fair sanktionssystem.

Nedenfor gennemgås de væsentligste ændringer inden for kvalitetskontrollen og sanktionssystemet, som lovudkastet indeholder.

FSR – danske revisorer arbejder på et samlet høringssvar på lovudkastet, som vi skal afgive senest den 18. januar 2015.

Nyt tilsyn med revisionsvirksomheder og revisorer
Helt grundlæggende nedlægges det eksisterende Revisortilsyn og Revisorkommissionen, og der etableres i stedet et rådgivende udvalg - et ”Revisorråd”. Det får den konsekvens, at alle beslutningskompetencer lægges over i Erhvervsstyrelsen. Det nye Revisorråd bliver rådgiver vedr. lovregulering, tilsyn og revisoreksamen, som herunder får en rolle i forhold til bl.a. den overordnede tilrettelæggelse af tilsynet med revisorer og retningslinjer samt fastsættelse af nærmere retningslinjer for indhold og tilrettelæggelse af eksamen mv. ”FSR – danske revisorers klare målsætning er at sikre en høj kvalitet i revisionsbranchen. Omorganiseringen af revisionsområdet bringer Danmark på linje med landene omkring os og sikrer et enklere system, hvor det netop i højere grad bliver muligt for branchen i dialog med myndighederne at fastholde den høje kvalitet”, siger statsautoriseret revisor Jens Otto Damgaard, formand for FSR – danske revisorer.

Både styrelsen og det rådgivende udvalg har ligeledes mulighed for at inddrage FSR – danske revisorers faglige udvalg med konkrete faglige problemstillinger samt høringer i forbindelse med ændringer til lovregulering, tilsyn og eksamen.

Nye tilsynsopgaver i Erhvervsstyrelsen
Erhvervsstyrelsen får med loven yderligere tilsynsopgaver, herunder tilsyn med medlemmer af ledelsesorganer i virksomheder, hvor der er skærpede krav til ledelsesmedlemmer. Erhvervsstyrelsen får ligeledes til opgave at etablere og drifte en Whistle-blower-ordning og i øvrigt foretage en større og løbende markedsovervågning.

Kvalitetskontrol og sanktioner

Tilsyn og kvalitetskontrol
Fremtidens tilsyn og kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder og revisorer vil ske med udgangspunkt i en risikobaseret tilgang til udvælgelsen. Den risikobaserede tilgang er både i forhold til udvælgelse af revisionsvirksomheder og enkeltsagskontroller.

De store revisionsvirksomheder, som typisk reviderer de største virksomheder med offentlig interesse - de såkaldte PIE-kunder, vil fortsat opleve et periodisk tilsyn hvert 3. år, hvor vi har foreslået, at dette gøres mere temabaseret med fokus på relevante og væsentlige områder. Revisionsvirksomheder, som reviderer mindre og mellemstore PIE-kunder - altså virksomheder, som har størrelser efter årsregnskabslovens klasse B og C - vil opleve en kontrol periodisk hvert 6. år.

Revisionsvirksomheder, som ikke har PIE-kunder, men reviderer mellemstore og store virksomheder (typisk efter årsregnskabsloven klasse C og opefter), vil opleve et periodisk tilsyn hvert 6. år. Revisionsvirksomheder, som reviderer mindre virksomheder (typisk efter årsregnskabsloven op til klasse B), vil derimod opleve et risikobaseret tilsyn uden nærmere interval. Udvælgelsen af disse revisionsvirksomheder sker således alene ud fra en risikobaseret tilgang, og perioden uden kontrol kan derfor godt være længere end 6 år for nogle virksomheder, som viser løbende god kvalitetsstyring og opfølgning.

Erhvervsstyrelsen har oplyst, at de positivt vil inddrage FSR – danske revisorers forslag til det fremtidige kvalitetskontrolsystem, herunder med en målrettet og ensartet kontrol, hvor risikoen er størst og med øget proportionalitet i kontrollen i forhold til kompleksiteten af sagerne.

Vi henviser i øvrigt til vores publikation om ”Seks forslag til et nyt og effektivt kvalitetskontrolsystem”.

Sanktionssystem
Det fremtidige sanktionssystem indebærer væsentlige positive forbedringer. I bunden af sanktionerne sker der væsentlige lempelser, idet der i den fremtidige kvalitetskontrol ikke vil ske overbringelse af mindre førstegangsovertrædelser til Revisornævnet, som typisk udgør op til 25.000 kr. i bøder i nævnet. Disse vil i stedet blive erstattet med påbud eller påtaler med mulighed for at rette op på forholdene. Generelt har styrelsen været positive over for vores udspil om sanktionsregimet, og der vil forventeligt blive mere fokus på dialog og vejledning med revisionsvirksomhederne efterfulgt af anbefalinger, henstillinger og opfølgende tilsyn. Til gengæld vil der ske offentliggørelse af resultater, hvis revisionsvirksomheder ikke følger styrelsens henstillinger.

I toppen af sanktionerne vil der modsat ske skærpelser. Det betyder, at der ved særligt alvorlige overtrædelser sker en fordobling af bøderammen. Styrelsen får bemyndigelse til at give midlertidigt forbud mod revisors udførelse af lovpligtige revisioner eller udførelse af funktion i en PIE- eller en revisionsvirksomhed i meget grove overtrædelser. Dertil vil styrelsen have mulighed for at frakende en revisor sin godkendelse.

Vi henviser i øvrigt både til vores forslag om et nyt og effektive kvalitetskontrolsystem samt vores udspil med ”Syv forslag til nyt sanktionsregime”.