Seks initiativer skal forbedre fremtidens kvalitetskontrol

Faglig nyhedFSR – danske revisorer lancerer i dag et udspil bestående af seks konkrete forslag til en bedre og mere omkostningseffektiv kvalitetskontrol. Med forslagene vil kontrollen fokusere mere på de forhold, der er mest relevante for samfund og erhvervsliv, så der ikke bliver fokuseret unødigt på fejl og mangler, som er uden betydning for regnskabslæseren

KvalitetOffentlig sektorOm revisorRegnskabRevisionSMVSkat

Kernen i FSR – danske revisorers udspil ”Seks forslag til et nyt og effektivt kvalitetskontrolsystem” er for det første at skabe en risikobaseret og effektiv kvalitetskontrol over for revisionsvirksomheder og revisorer, herunder at der fokuseres på forhold, hvor risikoen for fejl og mangler er størst. For det andet, at kvalitetskontrollen fokuserer på forhold, der er mest relevante for samfundet og erhvervslivet, så der ikke bliver fokuseret unødigt på fejl og mangler, som er uden betydning for tredjemand.

I dag bruges der desværre mange ressourcer og omkostninger på eksempelvis at kontrollere revisionsvirksomheder, som allerede har vist, at de har styr på egenkontrollen.
Samtidig er der også en unødvendig fokus på enkeltstående forhold, fejl og mangler, som reelt ikke har betydning for tredjemand. Dette ønsker vi afklaret gennem mere dialog, vejledninger og henstillinger mellem det offentlige tilsyn og revisorerne fremfor, at der gives påtaler, og forholdene overbringes til Revisornævn med bøder til følge.

Baggrunden for, at foreningen kommer med de seks forslag nu, er, at Folketinget inden sommeren 2016 skal implementere ny EU-lovgivning og derved foretage en større ændring af bl.a. den danske revisorlov. Den anledning kan bl.a. bruges til at opnå en række forbedringer af kvalitetskontrollen. Hensigten fra EU’s side omkring kvalitetskontrollen er da også, at den sker ud fra en risikobaseret tilgang, dels i forhold til hvor ofte revisionsvirksomheder skal udtages til kontrol og dels ud fra en risikovurdering. En linje, som foreningen ønsker at understøtte med sine seks forslag.  

Hyppigheden for kontrollen af revisionsvirksomhederne vil medføre større ændringer i forhold til den nuværende udvælgelse. Ud af de p.t. ca. 1.400 aktive non PIE-revisionsvirksomheder vil ca. 200 revisionsvirksomheder, som reviderer store virksomheder (klasse C), blive udtaget til kvalitetskontrol minimum hvert 6. år og med en risikobaseret tilgang. De resterende ca. 1.200 revisionsvirksomheder, som reviderer mindre virksomheder (klasse B), er ikke omfattet af samme hyppighed, og udvælgelsen for disse revisionsvirksomheder bliver i stedet risikobaseret. De eksisterende PIE-revisionsvirksomheder vil fortsat blive udtaget minimum hvert 3. år, men hvor vi lægger op til en mulighed for en løbende kontrol på cyklisk basis.

FSR – danske revisorers udspil til en ny og effektiv kvalitetskontrol af revisorer bygger på seks anbefalinger:

  • En fair og rimelig sanktionering. Et tilsyn, som i højere grad benytter sig af mere vejledning og dialog med revisionsvirksomheder, og hvor sanktioner for enkeltstående forhold, og hvor tredjemand ikke lider tab, i højere grad baserer sig på henstillinger og påtaler.
  • Målret kontrollen, hvor risikoen er størst. En risikobaseret kontrol, som bruger færre kræfter på at kontrollere revisionsvirksomheder, der har styr på sagerne, og som frigiver flere kræfter til at fokusere på de revisionsvirksomheder, hvor risikoen for fejl og mangler er størst.
  • Gør kontrollen temabaseret. En temabaseret kontrol, som bruger mindre tid på at undersøge fejl uden betydning for tredjemand, så der bliver flere ressourcer til at gå i dybden med særligt udpegede problemstillinger og fokusområder.
  • Øg proportionaliteten i kontrollen. Omfanget af kontrollens dokumentationskrav til revisor bør gøres mere afhængig af, om der er tale om en lille ukompliceret sag eller en stor kompliceret sag, herunder om forholdene har betydning for offentligheden.
  • Ligebehandling af revisionsvirksomhederne. En kontrol, hvor krav, omfang og hyppighed af kontrollen af ensartede sager er de samme uanset størrelsen på revisionsvirksomheden.
  • Klarhed i kontrolrapporterne. Mere klarhed i kontrolrapporterne, så man afskaffer afgivelse af kontrollanternes erklæringer og i stedet får en ensartet rapportering i form af en rapport, der er mere anvendelig i revisionsvirksomhedernes løbende arbejde med at styrke kvaliteten.
Se de ”Seks forslag til et nyt og effektivt kvalitetskontrolsystem”

Se også vores tidligere udspil til et nyt sanktionssystem.