Advarsel for en lang række forhold i tre sager om udvidet gennemgang og en sag om review

Faglig nyhedKendelsen inddrog fire sager fra kvalitetskontrollen og omfattede kritik af mangelfuld planlægning og dokumentation, herunder ubegrundet undladelse af at udføre de obligatoriske supplerende handlinger i udvidet gennemgang, manglende forbehold samt utilstrækkelig kontrol af overholdelse af den regnskabsmæssige begrebsramme. Revisornævnet gav medhold i (næsten) det hele. Forseelserne karakteriseredes som mindre alvorlige: Sanktionen blev en advarsel.

Om revisorKvalitetRevision

Sag nr. 58/2016 blev indbragt 26. februar 2016 af Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, på baggrund af en kvalitetskontrol 2014.

Kritikpunkterne vedrørte tre opgaver, hvor der var udført udvidet gennemgang: En tøjbutik (anpartsselskab), en forhandler af udstyr til butiksindretning (aktieselskab) samt en importør og forhandler af sportsudstyr (anpartsselskab). Hertil kritiseredes et review af regnskabet for en it-konsulentvirksomhed (anpartsselskab).

Ifølge det første kritikpunkt var planlægning og dokumentation mangelfuld i alle fire opgaver. Herunder var der uden begrundelse ikke indhentet oplysninger fra person-, ting- og bilbog samt foretaget kontrol af indberetninger af A-skat m.v. i alle tre sager om udvidet gennemgang. I den ene af disse sager forelå der heller ikke et bankengagementsskema. Revisornævnet var enig i klagepunktet.

Den indklagede revisor erkendte stort set forholdene. Han henviste til, at den udførende revisor i tre af sagerne efterfølgende var fratrådt og havde taget klienterne med sig, hvilket angiveligt havde gjort, at det ikke var muligt at kommentere sagen yderligere. Hertil havde indklagede henvist til, at der efterfølgende var anskaffet et nyt og bedre kvalitetsstyringssystem. Disse bemærkninger kunne ikke indgå i Revisornævnets begrundelse for afgørelsen.   

Ifølge det andet klagepunkt skulle revisor have taget forbehold for, at en ikke vedtaget kapitalforhøjelse ved gældskonvertering efterfulgt af en kapitalnedsættelse var blevet indarbejdet i regnskabet. Transaktionen, der efterfølgende blev godkendt af generalforsamlingen, var angiveligt udløst af, at banken havde ønsket, at et virksomhedspant blev erstattet af, at moderselskabet kautionerede for tøjbutikkens bankgæld. Revisornævnet afviste, at dette brud på periodiseringsprincippet kunne begrundes med en henvisning til hensynet til det retvisende billede.

Det tredje klagepunkt vedrørte utilstrækkelig kontrol af overholdelsen af den regnskabsmæssige begrebsramme i tre af sagerne.

I tøjbutikkens regnskab havde der manglet oplysning om en kapitalforhøjelse i 2009.

I regnskabet for forhandleren af udstyr til butiksindretning havde der været en række mangler i forhold til krav, der fremgik af den dagældende årsregnskabslov, men nu er ophævet: Manglende begrundelse for, at goodwill blev afskrevet over mere end fem år (§ 53, stk. 2, litra c), oplysninger om associerede virksomheders navne m.v. (§ 72), storaktionærer (§ 74) samt antal aktier og deres pålydende (§ 75). Revisornævnet gav medhold heri; men da kravene ikke gjaldt på kendelsestidspunktet, bortfaldt disciplinærstraffen efter princippet i straffelovens § 3.

I sagen om review af regnskabet for it-konsulentvirksomheden var de rejste klagepunkter ikke bevist, hvilket indebar frifindelse af revisor.

Kendelsen blev først afsagt den 18. oktober 2016 og således efter ikrafttrædelse af den nye revisorlov 17. juni 2016.

Nævnet citerede fra forarbejderne til denne lov omkring de ændrede principper for sanktionering af mindre førstegangsforseelser. Hertil henvistes der til princippet i straffelovens § 3 om bedømmelsen af ældre sagsforhold efter datoen for ikrafttrædelsen af nye sanktionsbestemmelser.

Forseelserne blev karakteriseret som mindre alvorlige og blev derfor efter princippet i straffelovens § 3 sanktioneret med en advarsel, da der var tale om en førstegangsforseelse.

Det er rimeligt at antage, at en lignende sag var blevet bødesanktioneret, hvis kendelsen var blevet afsagt før den 17. juni 2016.

Sag nr. 58/2016

Kontakt

  • Lars Kiertzner

    Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

    Tirsdag til torsdag
    4193 3149

Ved at drukne i dokumentation?

Deltag i kurset Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis og få praktiske eksempler på, hvornår nok er nok

Medlemsmøder

Deltag på medlemsmøderne, hvor temaet i år er kvalitetskontrol. Deltagelse er gratis og giver 2 OE-timer.

Læs mere om medlemsmøderne.