Advarsel i sag om manglende forbehold for indregning af egne aktier under aktiver

Faglig nyhedDen nedennævnte sag omhandlede kritik af manglende forbehold for indregning af egne aktier med en værdi under aktiver. Forseelsen karakteriseredes som mindre alvorlig og blev derfor sanktioneret med en advarsel, da der var tale om en førstegangsforseelse.

Om revisorRevisionRegnskab

Sag nr. 4/2016 blev indbragt af Erhvervsstyrelsen den 7. januar 2016 i forlængelse af en kvalitetskontrol i 2014. Kendelsen blev afsagt den 24. august 2016.

Klagepunktet gik ud på, at revisor i sin revisionspåtegning på et regnskab for 2012/13 for et aktieselskab i regnskabsklasse C havde undladt at tage forbehold for, at egne aktier var optaget i regnskabet som et aktiv med en værdi på 3.681.208 kr. Dette havde længe været i strid med årsregnskabsloven, idet § 35, der tidligere havde hjemlet en sådan mulighed, blev ophævet ved lov nr. 515 af 12. juni 2009. Hertil var beløbet langt over revisors angivne væsentlighedsniveau på 522.000 kr.

Nævnet citerede fra forarbejderne til revisorloven af 17. juni 2016 omkring de ændrede principper for sanktionering af mindre førstegangsforseelser. Hertil henvistes der til princippet i straffelovens § 3 om pådømmelse af ældre sagsforhold efter datoen for ikrafttrædelsen af nye sanktionsbestemmelser.

Forseelsen blev karakteriseret som mindre alvorlig og blev derfor efter princippet i straffelovens § 3 sanktioneret med en advarsel, da der var tale om en førstegangsforseelse.

Det er rimeligt at antage, at en lignende sag var blevet bødesanktioneret i en kendelse før 17. juni 2016.

Sag nr. 4/2016

I sagen undskyldte revisor sig med:

”at den aktiverede værdi dog er fragået i egenkapitalen, hvorfor egenkapitalen er korrekt, og det således alene har påvirket aktivsummen, der er forøget. Konsekvensen ved en analyse af regnskabet påvirker en beregning af soliditetsgraden, der ifølge regnskabet kan beregnes til 51,4, og såfremt egne aktier ikke var aktiveret kunne beregnes til 53,6. Det kan i sig selv formentlig ikke have påvirket den samlede vurdering af regnskabet”.

Det er meget svært at forstå denne forklaring, og især at solvensen ville stige, hvis aktierne ikke havde været indregnet med en værdi. Det omvendte er sædvanligvis tilfældet, jf. nedenstående eksempel, der bygger på de oplyste beløb i sagen (egne aktier 3,7 mio.kr.):