Advarsler i Revisornævnet 2019

Faglig nyhedEfter den nye praksis med hjemmel i revisorloven 2016 og dens forarbejder takseres mindre førstegangsforseelser med advarsler i Revisornævnet i kendelser afgivet efter 17. juni 2016. Dette kan udtrykkes programmatisk ved, at der lempes i bunden – mens der omvendt skærpes i toppen ved grove forseelser. Mindre forseelser vurderes som potentielt konsekvensløse for regnskabsbruger og/eller klient.

Om revisorKvalitet

Antallet af advarsler er tendentielt faldende i forhold til boomet i 2016-2017 af den simple årsag, at sager af den kaliber typisk standses i kvalitetskontrollen med påbud uden at blive videresendt i systemet. I 2016 og 2017 blev der afsagt kendelser i en række sager, der var indbragt før 17. juni 2016, og hvoraf en god del blev afgjort efter det nye lempende proportionalitetskriterie om mindre førstegangsforseelser, jf. det lempende princip i straffelovens § 3 om strafudmåling og strafbarhed ved ændrede regler.

Ideelt set er det derfor hensigten, at mindre førstegangsforseelser håndteres i kvalitetskontrollen uden videreførelse til undersøgelse og mulig indbringelse for Revisornævnet.

I den nedennævnte sag skønnede Revisornævnet dog i modsætning til undersøgelsen i forlængelse af kvalitetskontrollen, at der efter en konkret vurdering var tale om konsekvensløse forseelser, og takserede derfor kun forseelserne til en advarsel. Sagen drejede sig om manglende forbehold og dokumentation i udvidet gennemgang og revision.

Læs nærmere om sagen her.

 

Det er forståeligt i en kalibreringsfase, at enkelte sager slipper igennem til Revisornævnet, selv om de ender med ”kun” at udløse advarsler. Dette blev også resultatet i en sag ved den konkrete vurdering af utilstrækkelig dokumentation af revision af goodwill og et udskudt skatteaktiv

Læs nærmere her.

 

Andre sager, der resulterede i en advarsel, er vist nedenfor.

Fri bil skal indberettes løbende. Dette havde ikke været tilfældet i en sag om manglende indberetning af fri firmabil i et hovedaktionærselskab.

Læs om sagen her.

 

Vurderingsberetninger i forbindelse med apportudlodninger skal efter deres formål naturligvis foreligge som beslutningsgrundlag for en generalforsamling og ikke først udarbejdes efter generalforsamlingen. Dette havde ikke været tilfældet i denne sag, der også omfattede en åbenlys senere oprettet ”sjuskefejl” vedrørende assistance med selskabets selvangivelse.

Læs om sagen her.

 

I opgaver om assistanceydelser, der omfattes af revisorlovens § 1, stk. 3, skal revisor bl.a. udvise professionel kompetence og omhu. Revisor kan således for eksempel ikendes disciplinæransvar, hvis opgaver ikke løses rettidigt. Revisor havde udvist passivitet og nølet i en assistanceopgave med tilknytning til opløsning af en veteranbilforening.

 

Læs om sagen her.

 

Det sker, at en klager indbringer revisor i en omfattende sag, hvor revisor stort set frikendes. Således i en stort anlagt sag om forvaltningsrevision. Skolers regnskaber skal revideres efter god offentlig revisionsskik, der også omfatter juridisk-kritisk og forvaltningsrevision. Det blev anfægtet at have været tilfældet af tilsynsmyndigheden, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, på en række punkter. Revisornævnet var næsten helt igennem af den modsatte opfattelse og ikendte revisor en advarsel for et mindre forhold i sagen.

 

Læs om sagen her.

Kontakt

  • Lars Kiertzner

    Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

    Tirsdag til torsdag