Advokat får bøde for opkrævning af urimelige salærer i sager med omkostningsdækning

Faglig nyhedKonkret byggede kendelsen på ”groft uberettiget salærberegning” i sager med omkostningsdækning i henhold til skattelovgivningen, hvor Advokatnævnet set under ét tidligere havde nedsat salærerne til under en tiendedel. Hertil virkede det skærpende, at der i tidligere sager også var foretaget meget væsentlige honorarnedsættelser. Sanktionen udmåltes til en tillægsbøde på 120.000 kr. Sagen er indbragt for domstolene.

Virksomhedsret

Advokatrådet havde indbragt sag nr. 2016-2952 ved anklageskrift af 23. september 2016. Kendelsen blev afsagt den 28. marts 2017.

De to af de tre sager om groft uberettigede salærer (2014-3885 og 2014-3886) vedrørte samme indholdsmæssige skattespørgsmål: Den skattemæssige behandling af befordringsgodtgørelser (25.612 kr. i 2007 og 34.129 kr. i 2006 i den ene sag, samt 13.942 kr. i 2007 og 82.339 kr. i 2008 i den anden sag), som en idrætsforening havde udbetalt til to medlemmer. De omstridte beløb endte med at blive klassificeret som skattepligtig indkomst.

Advokaten havde opkrævet salærer på 285.000 kr. inklusive moms pr. sag. Nævnet nedsatte honorarerne til henholdsvis 15.000 kr. og 20.000 kr. inklusive moms. Der blev lagt vægt på sagsgenstandens meget begrænsede størrelse, manglende kompleksitet samt det forhold, at de to sager var ens, hvilket burde have givet ”arbejdsbesparende arbejdsgange”.

Den tredje sag, 2015-2656, var blevet ført hele vejen fra skattecenter, skatteankenævn, landsskatteret, byret og til landsret. Den omhandlede forhøjelser af en skatteyders indkomst med 940.000 kr. i 2004, 390.000 kr. i 2005 og 529.024 kr. i 2006. Forhøjelserne blev fastholdt hele vejen.

Advokatens salær i byretssagen beløb sig i alt til 747.250 kr. og i landsretssagen i alt til 804.000 kr. inklusive moms.

Advokatnævnet mente ikke, at sagens karakter kunne berettige det høje timeforbrug, idet den ikke krævede omfattende juridisk arbejde. Hertil lagde nævnet vægt på, at advokaten havde fulgt sagen over flere instanser og støttede sig til anbringender og påstande, der i vidt omfang gik igen. Salæret blev skønsmæssigt nedsat til 94.000 kr. inklusive moms, der svarede til det salær, som advokaten havde oppebåret fra klienten.

Der var således tale om ”groft uberettiget salærberegning” i sager med omkostningsdækning i henhold til skattelovgivningen.

Hertil virkede det skærpende, at der i tidligere sager var foretaget meget væsentlige honorarnedsættelser i andre sager med omkostningsdækning: Der refereredes til 2014-1141 (nedsat fra 350.000 kr. til 133.000 kr. inklusive moms), 2014-1658 (nedsat fra 500.000 kr. til 50.000 kr. eksklusive moms), 2013-1694 (nedsat fra samlet 723.200 kr. til 264.000 kr. eksklusive moms), 2013-1693 (nedsat fra 378.000 kr. til 80.000 kr. eksklusive moms) og 2014-2171 (231.000 kr. inklusive moms, der bortfaldt, da det ikke var sandsynliggjort, at advokatens bistand havde haft nogen værdi for klienten).

Sanktionen udmåltes som en tillægsbøde på 120.000 kr. i forhold til en bødesanktion i kendelse af 28. november 2014, der var blevet stadfæstet af domstolene.

Derimod blev der ved strafudmålingen bortset fra bøder i kendelser af 13. maj 2015, 18. og 21. marts samt 22. december 2016, der fortsat verserede for domstolene.

Alle de pågældende honorarsager var i øvrigt indbragt af SKAT.

Sag nr. 2016-2952