Advokat frakendes retten til at udøve advokatvirksomhed indtil videre

Faglig nyhedFrakendelsen skyldes især, at advokaten ikke havde medvirket til en revisorundersøgelse, som Advokatrådet havde iværksat med hjemmel i klientkontovedtægtens § 14, jf. §§ 15 og 18.

Virksomhedsret

Advokatrådet indbragte sag nr. 2016 – 1071 for Advokatnævnet ved anklageskrift af 18. marts 2016. Kendelsen i sagen blev afsagt den 6. marts 2017.

Sagen vedrørte manglende klientkontoerklæringer for 2014, som Advokatrådet havde rykket forgæves for 8. maj og 2. juni 2015.

Hertil havde en fortrolig henvendelse i juni 2015 om, at advokaten skulle være i økonomiske vanskeligheder, ført til iværksættelse af en revisorundersøgelse, som advokaten var blevet orienteret om i brev af 16. juni 2015.

Efter korrespondance frem og tilbage mellem revisor og advokat samt afholdelse af et enkelt møde mellem parterne den 19. august 2015 efterfulgt af to resultatløse rykkere ved e-mail konstaterede revisor i sin rapport af 8. september, at det aftalte bogføringsmateriale ikke var blevet udleveret/forelå. Det kunne derfor konstateres, at advokaten ikke fuldt ud medvirkede til gennemførelse af undersøgelsen.

Advokatens to selskaber blev oversendt til tvangsopløsning af Erhvervsstyrelsen som følge af manglende indsendelse af årsrapport for 2014/15, og herefter taget under konkursbehandling ved skifteretskendelser af 18. januar 2016.

De udviste forhold, særligt forholdet om advokatens manglende medvirken til revisorundersøgelsen sammenholdt med tidligere pålagte sanktioner i Advokatnævnet, førte til, at 14 af 15 medlemmer stemte for frakendelse indtil videre, idet der var grund til at antage, at advokaten ikke fremover ville udøve advokatvirksomhed på forsvarlig vis. De tidligere sanktioner var en bøde på 10.000 kr. ved kendelse af 5. juli 2010 samt en bøde på 5.000 kr. ved kendelse af 30. marts 2015.

Et enkelt medlem udtalte sig for at tidsbegrænse frakendelsen til tre år, idet advokaten var kommet ind i en positiv udvikling som fuldtidsansat jurist de seneste tre måneder i et byggerådgivningsfirma. Hertil var overtrædelserne foregået i en relativt kort periode, hvor advokaten havde haft betydelige psykiske problemer.

Sag nr. 2016 – 1071