Advokat politianmelder studentermedhjælp og henvender sig til dennes nye arbejdsgiver

Faglig nyhedEn begrænset strid om 4.549,95 kr. fører i nedenstående sag til, at den indklagede advokat politianmelder en tidligere studentermedhjælper, en stud.merc.aud., for bedrageri samt skriver til den pågældendes nye arbejdsgiver om det angivelige tyveri via levering af inkompetent udført arbejde i forbindelse med bogføring. Advokaten ikendes en tillægsbøde på 30.000 kr. for at have optrådt ”klart uværdigt” som arbejdsgiver. Kendelsen er efterfølgende indbragt for domstolene.

Virksomhedsret

Sag nr. 2015-4342 blev indbragt den 16. november 2015 af en fagforenings advokat på vegne af en tidligere studentermedhjælper hos den indklagede. Den indbragte advokat modklagede i sag nr. 2015-4343 med en påstand om, at klagen mod hende var en hævnakt for en indbringelse, som hun havde foretaget i en anden sag. Kendelsen blev afsagt samlet i begge sager den 29. marts 2017.

Studentermedhjælperen, der var stud.merc.aud., havde opsagt sin stilling den 30. oktober med en sidste arbejdsdag den 13. november 2014. Samme dag skrev advokaten blandt andet til medarbejderen: ”Du har på dit CV og i den udlægning af dine færdigheder bl.a. oplyst, at du har betydelig erfaring med bogføring. Det er min opfattelse, at du nok har lært at ”taste tal ind i et system, men du har ikke lært at bogføre”.

Den 5. november meddelte advokaten, at lønkravet på 4.549,95 kr. var tilbageholdt, idet hun ønskede at gennemgå klagers arbejde.

Fagforeningen henvendte sig herefter til advokaten den 10. november om, at lønnen ikke lovligt kunne tilbageholdes. Dagen efter indgav advokaten politianmeldelse mod studentermedhjælperen, der angiveligt ikke havde haft de forventede kvalifikationer og derfor angiveligt havde ”begået bedrageri”.

Politiet meddelte den 5. januar, at der ikke ville blive indledt en efterforskning, da der ikke var en rimelig formodning om, at der forelå en strafbar handling.

Advokaten skrev efterfølgende den 7. april 2015 en e-mail til studentermedhjælperens formodentlige nye arbejdsgiver. Her oplystes det blandt andet, at medarbejderen ”blev sendt hjem som følge af upassende adfærd .. Når man ikke erlægger nogen arbejdsindsats for de timer, som man vil have løn for, så stjæler man i mine øjne. Tyveri er ikke kun tingstyveri..”

Advokatnævnet fandt, at politianmeldelsen og e-mailen til den nye arbejdsgiver indebar, at advokaten i sin egenskab af arbejdsgiver havde optrådt på en ”klart uværdig” måde. Advokatnævnet henviste til retsplejelovens § 126, stk. 4, hvoraf det fremgår, at ”en advokat ikke uden for sin advokatvirksomhed i forretningsforhold eller i andre forhold af økonomisk art må udvise en adfærd, der er uværdig for en advokat”.

Advokaten havde indbragt ti tidligere kendelser for nævnet til domstolene. De indgik derfor ikke ved sanktionsudmålingen. To yderligere kendelser var ikke indbragt, og de medvirkede derfor til, at den udmålte sanktion blev en tillægsbøde på 30.000 kr.

Advokaten fra fagforeningen blev pure frifundet vedrørende modklagen.

Sag nr. 2015-4342