Bøde ikke nedsat i genoptaget sag om revision af vekselerervirksomhed

Faglig nyhedSagen blev genoptaget som følge af revisors henvisning til begrænset økonomisk formåen og manglende økonomisk gevinst i sagen. Ved Revisornævnets afvejning af proportionalitetskriterierne vægtede det imidlertid tungest, at der forelå en grov overtrædelse af god revisorskik, hvilket førte til fastholdelse af en tillægsbøde på 50.000 kr. Der havde langt fra været grundlag for afgivelse af en blank revisionspåtegning.

Om revisorRevision

Sag nr. 8-2017 blev afgjort med en tillægsbøde for en grov overtrædelse af god revisorskik på 50.000 kr. i kendelse af 4. april 2018. Sagen vedrørte en alternativ vekselerer- og pengeoverførselsvirksomhed. Når SKAT ikke kan finde hoved eller hale i bogføringen, er det vanskeligt at opgøre et beskatningsgrundlag. Og revisor har store udfordringer i sin revision af regnskabet. SKAT indbragte revisor og fik medhold i sagen, hvor revisor, modsat en anden revisor året før, ikke signalerede problemets omfang i sin revisionspåtegning, jf. denne nyhed herom.

 

Revisor havde efterfølgende henvendt sig til Revisornævnet i mails af 4. maj og 22. maj 2018, hvilket førte til genoptagelse. I sine henvendelser havde revisor bl.a. refereret til sin begrænsede økonomiske formåen og til, at han ikke havde haft nogen økonomisk gevinst i sagen. Endvidere havde revisor som allerede ved første behandling af sagen anført, at han havde deponeret sin godkendelse, hvilket udelukkede gentagelse.

Revisornævnet afvejede de syv proportionalitetskriterier i revisornævnsbekendtgørelsens § 16. I kendelse af 18. juni 2018 blev bøden fastholdt ved den samlede afvejning. Udslagsgivende blev:

 

”overtrædelsens karakter, tilsidesættelse af et grundlæggende krav til, at revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant alene afgiver revisionspåtegninger/revisorerklæringer, såfremt revisor har et tilstrækkeligt revisionsbevis, herunder i denne sag særligt henset til selskabets hovedaktivitet og omsætning”.

 

Dette hensyn var således stærkere end det oplyste om revisors honorar, om revisors skattepligtige indtægter for 2017 og 2018, og om deponeringen af revisors godkendelse og revisors alder.

Et lille hjertesuk om en ret ofte forekommende uklarhed: Ved gennemgribende mangelfuldt revisionsbevis fremgår det af kendelsen, at revisors konklusion bør være afkræftende. Dette er naturligvis som hovedregel ikke tilfældet: Revisor vil i stedet have grundlag for manglende konklusion.

 

Sag nr. 8-2017 - genoptaget