Bøder på 40.000 – 75.000 kr. i Revisornævnet 2019 – større forseelser eller gentagelse

Faglig nyhedBøder for større forseelser om mangelfuldt erklæringsarbejde og gentagelsesbøder for lidt større forseelser takseres typisk til bøder fra 40 t.kr. og op til grænsen for den typiske startbøde på 100 t.kr. ved de grove overtrædelser. Kardinalforseelserne, de grove overtrædelser, vedrører arketypisk uafhængighed, herunder krydsrevision, brud på tavshedspligten og manglende/mangelfuld kvalitetsstyring.

Om revisorRevisionKvalitet

Gentagelsesbøder for lidt større forseelser udmåles typisk fra 40.000 kr. og op. Ved gennemført utilstrækkeligt revisionsbevis i mindre sager og dermed lidt større forseelser sanktioneres der ofte med bøder i niveauet 30.000 kr. i førstegangstilfælde.

I nedenstående sag, hvor der var tale om gentagelse i kvalitetskontrollen 2015 i forhold til kvalitetskontrollen 2012, blev bøden udmålt til 40.000 kr. med reference til gentagelsesvirkning.

Læs om sagen her.

 

Samme sanktion ses i en sag om, at manglende oplysninger om likvidators vederlag burde have, men ikke havde, udløst en modificeret konklusion. Revisor balancerede i øvrigt fint mellem de uenige parter i sagen om en langstrakt likvidationsproces i et gensidigt forsikringsselskab, hvor de mulige udlodningsberettigede til selskabets formue var uenige. Revisor havde dog ikke taget forbehold for, at likvidatorernes ikke-uvæsentlige vederlag havde været uoplyst i to årsregnskaber. Dette takseredes til en gentagelsesbøde på 40.000 kr.

Læs mere her.

 

Større førstegangsforseelser takseres til bøder på 40.000 kr. og opad til loftet for de store kardinalsynder – uafhængighedsovertrædelser, herunder krydsrevision, brud på tavshedspligten og manglende/mangelfuld kvalitetsstyring.

I en erklæringsopgave om udvidet gennemgang ikendes en revisor således en bøde på 40.000 kr. I udvidet gennemgang sanktionerer Revisornævnet erklæringsfejl på samme niveau som i revision. Dette gælder således for forkert sammensatte modifikationer for going concern og for manglende forbehold ved væsentlige mangler i regnskabet.

Læs mere her.

 

Førstegangsforseelser om manglende dokumentation og dermed efterlevelse af god revisorskik kan i grovere sager udløse betragtelige bøder. Dette blev tilfældet i en sag, der var indbragt af kurator på vegne af ni konkursramte selskaber Sanktionen i form af en bøde på 60.000 kr. begrundedes bl.a. med de i sagen involverede betragtelige værdier.

Læs om sagen her.

 

Erhvervsstyrelsen kan efter hjemmelen i revisorloven § 37, stk. 1, indlede undersøgelser af revisorer og revisionsvirksomheder, hvis styrelsen vurderer, at der er risiko for, at de pågældende har overtrådt eller vil overtræde en pligt, der følger af denne lov”. Undersøgelser kan bl.a. føre til indbringelser for Revisornævnet, sådan som det blev tilfældet her, hvor revisor blev ikendt en bøde på 75.000 kr. for væsentlige forseelser i tre revisioner. Sagen blev genoptaget, for så vidt angår bødeudmålingen, der imidlertid blev fastholdt.

 

Læs om sagen her.

Kontakt

  • Lars Kiertzner

    Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

    Tirsdag til torsdag