De nye skærpede sanktioner fra 17. juni 2016 i Revisornævnet 2019

Faglig nyhedI forbindelse med revisorloven 2016 introduceredes der en række skærpede sanktionsmuligheder ved grovere forseelser som modpol til ”lempelsen i bunden” ved mindre forseelser. De skarpe sanktionsmuligheder var forhøjede bøder, betinget frakendelse og forbud. De to første er blevet anvendt af Revisornævnet.

Om revisorKvalitet

Første kendelser med skærpede sanktioner – betinget frakendelse og forhøjede bøder – blev udmålt i sager, der lå i forlængelse af en undersøgelse efter revisorlovens § 37. Erhvervsstyrelsen indbragte to revisorer og deres revisionsvirksomhed for Revisornævnet med påstande om betingede frakendelser og forhøjede bøder.

Påstandene blev fulgt af Revisornævnet, for så vidt angår betingede frakendelser for begge revisorer i henholdsvis 3 og 5 år, og en forhøjet bøde for den ene revisor på 500.000 kr., mens den anden revisor ikendtes maksimalbøden på 300.000 inden for normalområdet. Hertil blev revisionsvirksomheden kun ikendt den normale bøde på 100.000 kr. ved mangelfuld anvendelse af kvalitetsstyringssystemet.

Sagerne vedrørte påstande om en lang række overtrædelser af uafhængighedsreglerne, hovedsageligt ved, at revisorerne havde forretningsmæssige forbindelser med deres revisionsklienter. Det var første gang, de nye bestemmelser om skærpelser i toppen er forelagt og behandlet i Revisornævnet. Generelt bygger sagerne på den centrale præmis om, at bestyrelsesarbejde ligger uden for en revisors normale virksomhed. Forretningsmæssige forbindelser med klienter i form af at sidde i bestyrelsen for erhvervsdrivende virksomheder samtidigt kan derfor ikke opfylde de tre krav til uproblematiske forbindelser, der ikke anfægter revisors uafhængighed: De kan være uvæsentlige for begge parter, og de kan være på armslængde vilkår – men de kan altså ikke ligge inden for revisors normale virksomhed.

De to revisorer og deres revisionsvirksomhed har meldt sig ud af FSR – danske revisorer, ligesom de har deponeret deres godkendelse. Begge dele skete umiddelbart forud for kendelserne i Revisornævnet.

Læs mere her

Erhvervsstyrelsen har senere offentliggjort et meget kortfattet resume af sin undersøgelse af revisionen af regnskabet for NorthCapital Holding ApS. Sagen er således den fjerde sag, hvor der nedlægges påstand om skærpede sanktioner i form af betinget frakendelse og forhøjet bøde.

Læs om sagen her.

 


Kontakt

  • Lars Kiertzner

    Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

    Tirsdag til torsdag