Formandsafvisning af borgerklage over revisor i forbindelse med et kommunalt projekt

Faglig nyhedEn borger har ikke en retlig interesse i at indbringe revisor for Revisornævnet alene under henvisning til rollen som skatteyder. Det slås fast i denne kendelse om kommunal revision i forbindelse med et angiveligt fejlslagent projekt; men det vil uden tvivl også gælde for revision af staten og dens institutioner.

Om revisorOffentlig sektorRevision

En almindelig borgers klage over revisors angivelige manglende rapportering om juridisk-kritisk og forvaltningsrevisionsmæssig stillingtagen til et fejlslagent og dermed tabsgivende kommunalt projekt endte på Revisornævnets bord den 5. september 2018. Sagsgangen gik fra Ankestyrelsen, der behandler visse klager over kommunale afgørelser, men ikke var kompetent til at behandle klager over revisorer, via Erhvervsstyrelsen og til Revisornævnet.

Revisor havde den 20. februar 2018 afgivet erklæring i revisionsberetning nr. 14 vedrørende løbende revision for kommunen for 2017, samt den 7. juni 2018 afgivet erklæring i revisionsberetning nr. 15 vedrørende kommunens årsregnskab for 2017.

Sagen blev formandsafvist under henvisning til revisorlovens § 43, stk. 6, og bekendtgørelse nr. 727 om Revisornævnet § 9, nr. 3. Borgerens rolle som kommuneskatteyder var ikke tilstrækkeligt tungtvejende til, at der forelå en retlig interesse i sagens behandling. Opdragsgiver, det vil sige kommunen, vil have en retlig interesse, og det samme vil gælde for en person med en direkte økonomisk interesse i selve sagen.

Klager havde tydeligvis indsigt i revision; men synspunkterne om, at kommuner er virksomheder af interesse for offentligheden, eller at praksis ikke burde være restriktiv i fortolkningen af retlig interesse ved offentlig revision, kunne ikke bære igennem til en realitetsbehandling af sagen.

Sag nr. 56/2018