Fravalg af revision ikke gyldigt, når det ikke er annonceret i årsrapporten året før

Faglig nyhedFor at kunne fravælge revision skal en række formkrav være opfyldt. Som ubetingede gyldighedskrav skal fravalget være besluttet på den ordinære generalforsamling, og det skal annonceres i ledelsespåtegningen / ledelsesberetningen året før, at årsrapporten næste år ikke vil blive revideret. Valget skal således være dokumenteret som faktisk besluttet og synliggjort for tredjemand. Er dette ikke tilfældet, er fravalget ikke gyldigt.

Om revisorRevision

Sag nr. 2017-00232 blev indbragt til Erhvervsankenævnet af et anpartsselskab ved skrivelse af 7. februar 2017.

Sagen havde en lang forhistorie.
Anpartsselskabet var i forlængelse af en regnskabskontrol den 14. januar 2016 blevet pålagt revision af årsregnskabet for 2015 under henvisning til et ulovligt lån af ikke ubetydelig størrelse. Hjemlen hertil var årsregnskabslovens § 135, stk. 7, 1. og 2. pkt.:

”Hvis Erhvervsstyrelsen ved en undersøgelse af årsrapporten i henhold til § 159 konstaterer væsentlige fejl eller mangler i forhold til selskabslovgivningen eller regnskabslovgivningen, kan styrelsen beslutte, at undtagelsen i stk. 1, 3. pkt. ikke kan anvendes af virksomheden i indeværende og de 2 følgende regnskabsår. Styrelsen kan dog altid beslutte, at undtagelsen ikke kan anvendes, hvis der er ydet lån, som er omfattet af selskabslovgivningens forbud om lån til virksomhedsdeltagere og ledelse, og der er tale om lån af ikke ubetydelig størrelse eller gentagne overtrædelser af forbuddet i selskabslovgivningen”.

Pålægget var på trods af, at Erhvervsstyrelsen den 6. januar 2016 havde modtaget revisorerklæring om, at det ulovlige lån med tillæg af lovpligtige renter var tilbagebetalt til selskabet. Endvidere havde politiet ved skrivelse af 1. december 2016 opgivet at rejse sigtelse under henvisning til, at revisor havde meddelt politiet, at der havde været tale om en fejlpostering som ulovligt anpartshaverlån. Der havde retteligt været tale om en tilgodehavende salgssum.

Selskabet havde i første omgang indsendt en ikke-revideret årsrapport for 2015, som Erhvervsstyrelsen krævede berigtiget ved afgørelse af 28. juni 2016. Dette sker ved en ny revideret version af årsrapporten af 25. juli 2016.

Denne berigtigede version havde imidlertid ikke annonceret, at selskabets årsrapport for 2016 ikke skulle revideres, sådan som dette kræves efter årsregnskabslovens § 10a. Af den årsag havde Erhvervsstyrelsen i sin skrivelse af 7. februar 2017 til Erhvervsankenævnet og klager redegjort for, at årsrapporten for 2016 var underlagt revisionspligt.

Erhvervsankenævnet afgjorde sagen den 10. oktober 2017 ved en tør henvisning til den gældende regulering, idet klagen ikke ”kunne anses for en klage over afgørelsen af 28. juni 2016 om, at årsrapporten for 2015 skulle berigtiges”.

Sag nr. 2017-00232