Gennemgående mangler i alle tre kontrolsager i enkeltmandsvirksomhed – bøde på 50.000 kr.

Faglig nyhedI forlængelse af kvalitetskontrollen i en enkeltmandsvirksomhed blev der sanktioneret for gennemgående mangelfuld planlægning og dokumentation. Normalbøden på 50.000 kr. vedrørte en situation, hvor alternativet måske kunne have været en virksomhedsbøde på 100.000 kr. for manglende anvendelse af kvalitetsstyringssystemet. I sagerne havde revisor overset, at instrukser kun angiver, hvad der kan/skal udføres, men ikke, hvordan det konkret blev udført.

Om revisorRevisionKvalitet

Sag nr. 66-2016 blev indbragt af Revisortilsynet den 3. marts 2016 og videreført af Erhvervsstyrelsen efter 16. juni 2016 på baggrund af en kvalitetskontrol i en enkeltmandsvirksomhed i 2014. Kendelsen blev afsagt den 6. september 2017.

Sagen fik samme udfald som sagen, der tidligere blev omtalt i denne nyhed.


Enkeltsagskontrollen havde påpeget mangler i alle tre enkeltsager, og Revisornævnet gav Erhvervsstyrelsen medhold i alle klagepunkter. Klagepunkterne faldt i to grupper: mangelfuld planlægning og dokumentation i to revisionssager samt mangelfuld planlægning og dokumentation i en sag, hvor der var udført udvidet gennemgang.

Alle sagerne var karakteriseret af manglende sammenhæng mellem plan og instrukser, for så vidt angik risiko- og væsentlighedsovervejelser. Instrukserne var gennemgående baseret på moderate risici, selv om planen ikke havde identificeret sådanne risici. De angiveligt udførte handlinger var imidlertid ofte kun ”dokumenteret” ved afkrydsning og ikke ved konkret dokumentation.

Det blev således overset, hvilket desværre forekommer hyppigt, at instrukser kun angiver, hvad der kan/skal udføres, men ikke, hvordan det konkret blev udført. Det var i øvrigt kontrollantens vurdering, at kvalitetsstyringssystemet var taget i brug ”for ganske kort tid siden”. Kvalitetskontrollanten havde i øvrigt fået det indtryk ved opfølgningen med revisor og dennes medarbejder, at ”en stor del af kendskabet mv. til kunden er i hovedet og ikke på papir”.

Den ene revisionssag vedrørte et anpartsselskab, hvor en ejendom var det væsentligste aktiv. Erhvervsstyrelsen opsummerede klagepunkterne således:

 

”Revisionsplan mangler omtale af risiko for væsentlig fejlinformation i relation til ejendom og gæld til kreditinstitutter.

 

Revisionsplan mangler sammenhæng til revisionsinstrukser.

 

Der foreligger ikke dokumentation for de udførte handlinger vedrørende områderne ’Materielle anlægsaktiver’ og ’Gæld til kreditinstitutter’. Der er efter klagers vurdering tale om væsentlige poster. Klager har endvidere lagt vægt på, at revisor .. har skrevet under på, at alt relevant materiale har været forelagt kontrollanten og at eftersendt materiale er udateret.

 

Der foreligger revisionsinstrukser for alle regnskabsposter. Der er dog i flere tilfælde ingen underliggende dokumentation for det udførte arbejde”.

 

Den anden revisionssag vedrørte en forening, der solgte sendetilladelser og blev offentligt støttet. Her lød de opsummerede klagepunkter således:

 

”Dokumentation for foretagen kontrol af omsætningens fuldstændighed er mangelfuld.

 

Dokumentation for udført arbejde på flere områder er mangelfuld. Der foreligger revisionsinstrukser for alle regnskabsposter og disse er signeret af revisormedarbejder D. Der er dog i flere tilfælde ingen underliggende dokumentation for det udførte arbejde”.

 

Sagen, hvor der var foretaget udvidet gennemgang, vedrørte et anpartsselskab. Her lød de opsummerede klagepunkter:

 

”Revisionsplan [plan for udvidet gennemgang] mangler omtale af kendskab til virksomheden og omgivelser

 

Revisionsplan [plan for udvidet gennemgang] mangler sammenhæng til revisionsinstrukser [instrukser for udvidet gennemgang]

 

Dokumentation for udført arbejde er på flere områder er mangelfuld, herunder for de mest risikofyldte områder Omsætning, Vareforbrug og Varebeholdninger. For Omsætning og Vareforbrug er der ingen dokumentation for udførte handlinger. For varebeholdninger foreligger lagerliste påført sammentælling og ”Priser er stikprøvet kontrolleret” uden dokumentation for hvilke positioner, som revisor har udvalgt.

 

Der foreligger revisionsinstrukser [instrukser for udvidet gennemgang] for alle regnskabsposter og disse er for hovedparten af områderne ikke signeret af den udførende revisor.

 

Specifikke krav vedr. udvidet gennemgang fsva. engagementsforespørgsel og oplysninger fra tingbogssystemet er ikke dokumenteret udført, og der ses ikke begrundelser for at undlade udførelse heraf.

 

RR har ikke dokumenteret gennemgang af sagen”.

 

Den gennemgående mangelfulde kvalitet udløste en bøde på 50.000 kr.

Revisornævnet kunne ikke tillægge det betydning, at revisor havde anført, at der var tale om sager med et beskedent honorar, og at klienterne fortsat havde tillid til ham. Endvidere kunne der ikke lægges vægt på revisors efterfølgende redegørelser: Det var som altid den foreliggende opgavedokumentation, der talte.

 

Sag nr. 66-2016